Zasady oraz kryteria rekrutacji


Zasady oraz kryteria rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne


 1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub osoba, która posiada inne świadectwa wymienione w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)

 2. Po studiach I stopnia uzyskuje się tytuł inżyniera lub licencjata.

 3. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na określony kierunek, poziom (studia I lub II stopnia) i profil (praktyczny i ogólnoakademicki) kształcenia w formie studiów: stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu inżyniera lub licencjata.

 4. Kandydaci na pierwszy rok studiów I i II studiów stacjonarnych będą przyjmowani w ramach limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. 
  a)  podstawą przyjęcia na studia I stopnia sa wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Kryteria rekrutacji dla wszystkich kierunków studiów na Uniwersytecie Morskim są takie same.
  b) podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów. Kryteria rekrutacji dla wszystkich kierunków studiów na Uniwersytecie Morskim są takie same.
  c)  do studiów II stopnia dopuszcza się kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w tej samej dyscyplinie Decyzję o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego kandydata posiadającego dyplom z innej dyscypliny studiów podejmuje dziekan. Dziekan może określić sposób uzyskania brakujących efektów kształcenia niezbędnych kandydatowi do prawidłowej realizacji studiów II stopnia i ustalić sposób uzupełnienia różnic programowych.

 5. W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na dany kierunek, poziom i formę studiów, rektor w celu jego wyczerpania może na wniosek przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zezwolić na przyjęcie na studia kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc na inny kierunek studiów.

 6. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej: https://irk.umg.edu.pl/

 7. Uniwersytet Morski w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji.

 8. Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki w pierwszej kolejności. Kandydaci muszą spełniać wymagania zdrowotne studiowania na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

 9. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Odwołanie do rektora składa się poprzez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Rektor podejmuje decyzję w sprawie odwołania w ciągu 7 dni od przekazania mu sprawy.

 10. Podstawą przyjęcia odwołania przez rektora jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 11. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie rankingu.

 12. Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych pobiera się opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty ustala rektor.

 13. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli zostaną uruchomione studia, na które przeprowadzono rekrutację. Jeżeli studia nie zostaną uruchomione opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona w całości.


Kryteria rekrutacji na studia I stopnia


Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego:

Wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi sumę wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z uwzględnieniem współczynników wagowych podanych TUTAJ

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 15.07.2022