Rekrutacja krok po kroku


Krok po kroku:


 

1. Rejestracja kandydata w systemie IRK (wprowadzenie danych osobowych, danych dot. szkoły średniej, matury, wgranie zdjęcia w formacie .jpg).

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł). 
Opłata rekrutacyjna za jeden kierunek studiów, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. Wysokość wniesionej opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków studiów, na których została naliczona oddzielna opłata. - Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na UMG w roku akademickim 2022/2023. 

3. Wgranie wersji elektronicznej zdjęcia (uwaga na wymagania) do systemu IRK.

4. Kompletowanie dokumentów:
a) umieść kopię elektroniczną ankiety osobowej w systemie IRK;
b) umieść kopię elektroniczną dowodu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK;
c) umieść kopię elektroniczną świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego w systemie IRK;
d) umieść kopię elektroniczną świadectwa ukończenia szkoły średniej w systemie IRK;

4. Dostarczanie oryginałów dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, pokój C-256 z zachowaniem odpowiednich środków sanitarno-epidemiologicznych.


Kandydat, który wykona wszystkie kroki będzie brany pod uwagę w procesie tworzenia list wstępnie przyjętych.

Dostarczenie kompletu dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia. Oryginały dokumentów muszą być dostarczone jak najszybciej. O terminie dostarczenia dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego.


WAŻNE!

  1. Kandydaci nie muszą umawiać się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną (WKR), aby dostarczyć komplet dokumentów.

  2. WKR nie wymaga składania dokumentów w opisanej teczce.

  3. WKR przyjmuje również odpisy notarialne świadectwa maturalnego.

  4. WKR nie podaje progów punktowych, od których można ubiegać się o przyjęcie na studia na Wydziale Elektrycznym. Zapraszamy wszystkich chętnych.

  5. Lista osób przyjętych tworzona jest na podstawie rankingu punktowego. Nie ma list osób wstępnie przyjętych

  6. Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł ponoszona jest na każdy kierunek studiów, poziom i formę studiów.


Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 05.01.2023