Erasmus

 


W programie Erasmus+ studenci UMG są wysyłani na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących. Studenci mogą również wyjechać na praktyki do współpracujących instytucji, firm, czy organizacji na okres od 2 do 12 lub na staż trwający do 12 miesięcy. Uczelnia może wysłać studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą. 

Gdzie szukać informacji?

Informacje wywieszane są na tablicach ogłoszeń wszystkich Wydziałów w uczelni oraz przy Biurze Współpracy z Zagranicą (BWZ). Ponadto na każdym Wydziale pełnymi informacjami podzielą się Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+. Pełna lista Koordynatorów znajduje się na końcu strony.

Kto może wyjechać?

Aby wyjechać na stypendium należy spełnić następujące warunki:

  • być studentem UMG;
  • ukończyć I rok studiów;
  • mieć wysoką średnią (im wyższa tym lepsza);
  • biegle władać językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim, w zależności od wybranej uczelni;
  • być w stanie ponieść koszty utrzymania w czasie pobytu na stypendium (grant Erasmusa to tylko dofinansowanie do zwiększonych kosztów utrzymania za granicą!).

Nowością jest możliwość ponownego wyjazdu w ramach Programu Erasmus. Na każdym bowiem poziomie studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów na łączny czas trwania nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Po co mi Erasmus+?

Wyjazd w ramach Programu Erasmus+ zwalnia studentów z konieczności opłacania czesnego, jeśli uczelnia zagraniczna zwykle takie pobiera.
W czasie pobytu na stypendium student nie traci prawa do tych świadczeń w uczelni macierzystej, które otrzymywał przed wyjazdem. Po powrocie do uczelni macierzystej, okres studiów ze granicą uznawany jest jako równoważny ze studiami, jakie student odbyłby, nie wyjeżdżając.
Dodatkową zaletą wyjazdów w ramach Erasmusa jest dofinansowanie. Kwota dofinansowania nie jest wielkością stałą. Zmienia się z każdym rokiem akademickim i jest ustalana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Dokąd można wyjechać?

Nazwy uczelni partnerskich UMG, liczba oferowanych miejsc i długość pobytu (minimum 3 miesiące, maksimum 10 miesięcy) podawane są na tablicach ogłoszeń. W ramach programu Erasmus+ można wyjechać w celu podjęcia studiów. Wyjazdy na praktyki studenckie oferowane są na razie wyłącznie na Wydziale Nawigacyjnym. Praktyka na statku może zostać zrealizowana, jeśli trwa minimum 2 miesiące i bandera statku jest banderą należącą do jednego z krajów UE (prócz Polski).

Kiedy i do kogo zgłaszać chęć wyjazdu?

Informacje o oferowanych stypendiach wywieszane są każdego roku w styczniu i lutym. Termin zgłoszeń zazwyczaj upływa z końcem lutego. Czasami termin przyjmowania podań przedłużany jest o 2-3 tygodnie. W zależności od liczby zgłoszeń, niekiedy organizowany jest drugi nabór (październik).

Formularz zgłoszenia należy pobrać u Koordynatora Wydziałowego, u Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus+ (pok. B-106, codziennie w godz. 8.00-14.00) lub ze strony internetowej, wypełnić czytelnie drukowanymi literami i złożyć u odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego. Do podania należy dołączyć wszelkie posiadane załączniki (np. certyfikat językowy).

Kiedy decyzja?

Decyzji o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd w ramach Programu Erasmus można się spodziewać najpóźniej w ciągu 4-5 tygodni od upłynięcia terminu składania podań. Listy z nazwiskami zakwalifikowanych osób wywieszane są na tablicach informacyjnych na Wydziałach lub dostępne u Koordynatorów Wydziałowych.

Więc jadę! Co muszę załatwić?

Test ze znajomości języka obcego.

Jeśli studia będą realizowane w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub wloskim, student zakwalifikowany na wyjazd musi w wyznaczonym terminie i miejscu poddać się testowi znajomości języka. Podobny test student wypełnia po powrocie ze studiów lub praktyki.

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu, a ma jedynie na celu badanie przyrostu kompetencji językowych i wyłonienie grupy studentów, którzy będą mogli wziąć udział w dodatkowych kursach językowych i kulturowych w systemie on-line.

Learning Agreement (LA)

Learning Agreement jest dokumentem wypełnianym wspólnie z Koordynatorem Wydziałowym. Główną treścią tej szczególnej umowy jest zestawienie przedmiotów w danym semestrze z uczelni macierzystej oraz przedmiotów, które student będzie studiował za granicą. Najczęściej trudno jest dobrać przedmioty tak, aby były idealnymi odpowiednikami. Może się zdarzyć, że za granicą student będzie uczył się tych przedmiotów, które w ogóle nie znalazły się w programie studiów w UMG. Kolejną ważną informacją wpisywaną do LA jest termin pobytu.

LA musi być podpisany przez Dziekana właściwego studentowi Wydziału, a następnie wysłany do uczelni przyjmującej. Dopiero podpisanie LA przez uczelnię zagraniczną stanowi gwarancję przyjęcia studenta na studia.

Wraz z LA wysyłana jest aplikacja do uczelni partnerskiej oraz inne wymagane załączniki. Wszelkie dokumenty, opatrzone niezbędnymi podpisani wysyła Koonrdynator Administracyjny Programu.

Rachunek bankowy

Granty wypłacane są w Euro w formie przelewu bankowego na konto bankowe wskazane przez studenta. Grant przekazywany jest w dwóch częściach – przed wyjazdem 90% należnej kwoty grantu, a po powrocie z zagranicy i „rozliczeniu się” z uczelnią macierzystą, kolejne 10%.

Legalizacja pobytu

Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do państwa UE i EOG - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Należy jednak pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw formalności trzeba będzie załatwić jeszcze przed wyjazdem.

Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu będzie poświadczenie przez uczelnię faktu [przyjęcia na studia w ramach programu Erasmus], posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju). Zezwolenie na pobyt wystawiane jest na okres do 1 roku i przedłużane na kolejne lata studiów.

Ubezpieczenie i leczenie

Każdy student wyjeżdżający na stypendium jest zobowiązany do udokumentowania prawa do  korzystania  z  ubezpieczenia  zdrowotnego  na  terytorium  UE. Właściwym dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Student pouczany jest także o konieczności ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. Polisa NNW) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. O wydanie EKUZ wnioskuje się w Polsce, przed wyjazdem na stypendium w oddziale NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania studenta. W niektórych krajach EKUZ przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: http://www.nfz.gov.pl/ue/.  W każdym z państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski obywatel będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot. Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania - na koszt ubezpieczalni - niezbędnych badań okresowych. Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl/ue

Bilety na przejazd

Student wyjeżdżający na stypendium jest zobowiązany do indywidualnego wykupienia biletu na podróż do kraju przeznaczenia.

Umowa

Umowa pomiędzy władzami UMG a studentem wyjeżdżającym na stypendium podpisywana jest zwykle najwcześniej na miesiąc przed planowaną datą wyjazdu. W dokumencie tym zawarte są zobowiązania uczelni i studenta odnoszące się do warunków wyjazdu, terminu, wysokości dofinansowania oraz sposobu jego wypłaty, itp.

UWAGA! Radzimy, aby osoby zainteresowane wyjazdem na stypendium Erasmusa+ odwiedziły strony internetowe uczelni, do której chciałyby wyjechać. Można tam znaleźć mnóstwo pożytecznych informacji nie tylko o samej uczelni, ale także o możliwościach zakwaterowania, kosztach utrzymania, klimacie itp. Adresy stron internetowych podano poniżej.

Wyjazd na stypendium Programu Erasmus+

Teraz wystarczy już spakować niezbędne rzeczy, pożegnać się z rodziną i udać się do partnerskiej uczelni. Po przyjeździe do uczelni przyjmującej należy zgłosić się do tamtejszego biura współpracy z zagranicą, którego pracownik pokieruje dalszymi krokami studenta. Może zdarzyć się sytuacja wymagająca zmiany wcześniej uzgodnionego i podpisanego Learning Agreementu. Wówczas, za pośrednictwem biura współpracy z zagranicą uczelni przyjmującej należy skontaktować się ze swoim koordynatorem wydziałowym w UMG i dokonać niezbędnych korekt w formie pisemnej. W każdej chwili możliwy jest, a nawet zalecany, kontakt z Koordynatorem Administracyjnym w UMG.

Czy praca w czasie pobytu na stypendium jest możliwa?

Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo krajowe.

Wracam do kraju i co dalej?

Po powrocie ze stypendium należy zgłosić się do Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus+ i przedstawić z uczelni zagranicznej następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń (tzw. Transcript of Records);
  • zaświadczenie o terminie pobytu (tzw. Certificate of Attendance).

Zdarza się, że zaświadczenie z uczelni przyjmującej jest wysyłane pocztą nieco później na adres domowy studenta lub bezpośrednio do Uczelni. Ponadto każdy student wracający ze stypendium Erasmusa zobowiązany jest do wypełnienia w systemie on-line ankiety dotyczącej pobytu za granicą. Informacje o sposobie wypełnienia ankiet przesyłane sa bezpośrednio z serwera Komisji Europejskiej na adres email studenta. Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Koordynator Administracyjny przekazuje na konto studenta pozostałą kwotę należnego grantu (10%). Zaświadczenie o uzyskanych wynikach należy również przedłożyć (w oryginale) we właściwym studentowi dziekanacie w UMG. Dokument ten będzie stanowił podstawę zaliczenia okresu studiów odbytych za granicą.

To nie koniec!

Po powrocie ze stypendium studenci są zachęcani do nawiązania współpracy z sekcją Erasmus Student Network działającą od 2013 roku w UMG. Organizacja ta bardzi aktywnie wspiera studentów Erasmusa przyjeżdżających do naszej uczelni, organizuje wiele ciekawych przedsięwzięć integracyjnych. Jest to ciekawy sposób na przedłużenie przygody erasmusowej.

Strona Agencji Narodowej Programu Erasmus+:  http://erasmusplus.org.pl/Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS+: 

dr inż. Bolesław Dudojć

Dane kontaktowe: 

b.dudojcatwe.umg.edu.pl;     

- tel: 728 912 772;

pok. C-321, tel. 390. 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
13.03.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 04.11.2021