Zapomoga

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA NA SEMESTR LETNI 2023/2024

!!! UWAGA !!!

!!! ULEGA ZMIANIE TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w zakładce STYPENDIA -> KOMISJA STYPENDIALNA WE: https://we.umg.edu.pl/komisja-stypendialna-we

 

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację (np. akt urodzenia, akt zgonu, dokumentacja medyczna, itp.)

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”, jak dotychczas).

Trudna sytuacja życiowa, może być w szczególności spowodowana:

  • nieszczęśliwym wypadkiem studenta
  • ciężką, nagłą chorobą studenta
  • urodzeniem dziecka
  • śmiercią lub ciężką chorobą członka najbliższej rodziny
  • kradzieżą lub zniszczeniem mienia na szkodę studenta (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia)
  • innym zdarzeniem losowym powodującym znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta
  • Zapomogę przyznaje się na odpowiednio udokumentowany wniosek studenta, złożony do WKS w terminie dwóch miesięcy do zaistnienia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.


Zapomogę można otrzymać dwukrotnie w czasie roku akademickiego.

 

 

 

 

WNIOSKI PROSZĘ SKŁADAĆ U WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ W POKOJU C-53.
WNIOSKI ZŁOŻONE POPRZEZ WIRTUALNĄ UCZELNIĘ ORAZ MAILOWO NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

K.Makowiecka
15.09.2021
Wprowadzenie:
K.Makowiecka 15.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
A.Musiał 21.02.2024