Stypendium socjalne

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2023/2024 składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

enlightenedJEŚLI CHCESZ ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK, musisz dostarczyć do WKS NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • Załącznik nr 1

 • Załącznik nr 2

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie za ubiegły rok kalendarzowy (każdego pełnoletniego członka rodziny studenta)

 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku kalendarzowym
  (każdego pełnoletniego członka rodziny studenta)

 •  STUDENCI Z UKRAINY - poza załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2, dodatkowo składają OŚWIADCZENIE o swojej sytuacji materialnej

 

enlightenedJeśli masz RODZEŃSTWO:

 1. skrócony odpis aktu urodzenia oraz

 2. w przypadku pełnoletniości – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, gdzie kontynuuje naukę

 • w przypadku, gdy student jest w rodzinie niepełnej:
  1)  gdy rodzic nie żyje – akt zgonu;
  2)  gdy rodzic żyje (rozwód) - wyrok sądu lub ugoda sądowa o przyznaniu i wysokości alimentów. Możliwe jest dostarczenie wyroku sądu o całkowitym uchyleniu obowiązku opieki nad członkiem rodziny studenta.

 • w przypadku, gdy średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta jest mniejszy, bądź równy 600 zł netto - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zaświadczenia student jest zobowiązany pisemnie uzasadnić powody niedostarczenia zaświadczenia oraz udokumentować źródła utrzymania rodziny (Załącznik nr 4).

 

enlightenedJeżeli jesteś SAMODZIELNY FINANSOWOoświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami (Załącznik nr 4).

Pamiętaj, że Twój dochód nie może być niższy niż 930,65 zł netto/mc.

 

enlightenedJeżeli Twoja rodzina ma GOSPODARSTWO ROLNE (poza wyżej wymienionymi dokumentami):

 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

 • Zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku kalendarzowym
  (każdego pełnoletniego członka rodziny studenta).

 • Umowa dzierżawy gruntów.

 

WAŻNE!

Wszyscy studenci zobowiązani są złożyć wniosek w wersji papierowej,
natomiast studenci I stopnia I roku oraz II stopnia I roku  wnioski muszą złożyć również za pośrednictwem strony USOSweb (instrukcja znajduje się w zakładce: dokumenty do pobrania).


Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 - wynosi:

 • stypendium socjalne wyższe – od 0 do 780,00 zł netto

 • stypendium socjalne niższe – od 780,01 zł do 1294,40 zł netto

*Student jest zobowiązany samodzielnie wypełnić punkt V Załącznika nr 2 (Dane dotyczące studenta i członków jego rodziny).
**Uwaga: należy uwzględnić wszystkie rodzaje dochodu studenta i/lub członka jego rodziny


Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2023/2024

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5549 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.


Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (600 zł netto), dołącza do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

W przypadku braku możliwości dostarczenia zaświadczenia student jest zobowiązany pisemnie uzasadnić powody niedostarczenia zaświadczenia oraz udokumentować źródła utrzymania rodziny (OŚWIADCZENIE).

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta, na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej).


W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości nie przysługuje z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student w szczególności z powodu:

 • sieroctwa

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby

 • potrzeby ochrony macierzyństwa

 • wielodzietności

*Na wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (Załącznik nr 2), w pkt. II proszę zaznaczyć odpowiednie okienko.

 

 

WNIOSKI PROSZĘ SKŁADAĆ U WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ W POKOJU C-53.
WNIOSKI ZŁOŻONE POPRZEZ WIRTUALNĄ UCZELNIĘ ORAZ MAILOWO NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

K.Makowiecka
15.09.2021
Wprowadzenie:
K.Makowiecka 15.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
A.Musiał 06.10.2023