Stypendium socjalne

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne w semestrze letnim 2021/2022 składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

JEŚLI OTRZYMYWAŁEŚ STYPENDIUM W SEMESTRZE ZIMOWYM:

JEŚLI CHCESZ ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK:

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 - wynosi:

  • stypendium socjalne wyższe – od 0 do 780,00 zł netto
  • stypendium socjalne niższe – od 780,01 zł do 1051,70 zł netto

*Student jest zobowiązany samodzielnie wypełnić punkt V Załącznika nr 2 (Dane dotyczące studenta i członków jego rodziny).
**Uwaga: należy uwzględnić wszystkie rodzaje dochodu studenta i/lub członka jego rodziny

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2021/2022

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3.819 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 zł netto), dołącza do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta, na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości nie przysługuje z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student w szczególności z powodu:

  • sieroctwa
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby
  • potrzeby ochrony macierzyństwa
  • wielodzietności

*Na wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (Załącznik nr 2), w pkt. II proszę zaznaczyć odpowiednie okienko.
 

PODANIA PROSZĘ SKŁADAĆ U WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ.
WNIOSKI ZŁOŻONE POPRZEZ WIRTUALNĄ UCZELNIĘ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

K.Makowiecka
15.09.2021
Wprowadzenie:
K.Makowiecka 15.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
K.Makowiecka 18.02.2022