Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

OSTATECZNY RANKING REKTORA

Na dole strony znajduje się ostateczny ranking stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Informujemy, że decyzje stypendialne (pozytywne/negatywne) są gotowe do odbioru.
Decyzje należy odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy dziekanatu (poza środą), a także w sobotę (studenci niestacjonarni).
Proszę pamiętać, że im szybciej wszystkie decyzje zostaną odebrane, tym szybciej zostaną zrealizowane wypłaty stypendium.
Nieodebranie decyzji skutkować będzie wstrzymaniem wypłat stypendium dla wszystkich studentów!

 


 

Studenci ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym 2022/2023 składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

JEŚLI JESTEŚ STUDENTEM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA lub STUDENTEM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA:

  • Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1)
  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik nr 8; średnia ocen zostanie przeliczona przez WKS po złożeniu wszystkich wniosków)
  • Jeżeli wykazujesz we wniosku osiągnięcia ARTYSTYCZNE, NAUKOWE CZY SPORTOWE, pamiętaj, że musisz dostarczyć dokument potwierdzający ich uzyskanie, zgodnie
    z Załącznikiem nr 9.

enlightenedJeżeli posiadasz dokument potwierdzający punktację z Wykazu Czasopism MEiN – dołącz go do wniosku.

 

Uwaga: O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
 

JEŚLI JESTEŚ STUDENTEM II SEMESTRU STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA I OTRZYMYWAŁEŚ STYPENDIUM W SEMESTRZE LETNIM:

*Pamiętaj, że bierzesz udział w nowym rankingu!
*W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023, wniosek o przedłużenie stypendium Rektora składają tylko studenci II semestru studiów stacjonarnych II stopnia, którzy w poprzednim semestrze otrzymali pozytywną decyzję.
 


enlightenedWyliczając średnią bierzemy pod uwagę następujące semestry:

Studia
I/II°:
Semestr studiów, na którym się znajdujesz: Liczy się średnią za semestr:
I -
  II -
  III I+II
  IV I+II
  V III+IV
  VI III+IV
  VII V+VI
  VIII V+VI
II° I VII (+VIII*)
  II VII (+VIII*)
  III I+II MGR
  IV I+II MGR

*Jeśli dotyczy :)

WNIOSKI PROSZĘ SKŁADAĆ U WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ W POKOJU C-53.
WNIOSKI ZŁOŻONE POPRZEZ WIRTUALNĄ UCZELNIĘ ORAZ MAILOWO NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

K.Makowiecka
14.09.2021
Wprowadzenie:
K.Makowiecka 14.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
K.Makowiecka 24.11.2022