Analiza i Przetwarzanie Danych

Kierunek: 

Systemy Teleinformatyczne

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

Absolwent kierunku Systemy Teleinformatyczne posiada wiedzę w zakresie informatyki, telekomunikacji, nowoczesnych języków programowania, baz danych, sieci komputerowych, technologii internetowych, robotyki, administrowania systemami informacyjnymi, bezpieczeństwa systemów informatycznych i systemów sztucznej inteligencji. Absolwent kierunku posiada także podstawową wiedzę w zakresie programowania układów cyfrowych, kompatybilności elektromagnetycznej, fotoniki, sensorów, przesyłania i przetwarzania danych oraz technologii Internetu Rzeczy. Posiada umiejętność programowania oraz zna dobre praktyki programistyczne w stopniu umożliwiającym pracę w zespołach. Potrafi projektować i konfigurować systemy teleinformatyczne służące do akwizycji i przetwarzania danych w tym systemy wykorzystujące najnowsze rozwiązania z zakresu IoT (ang. Internet of Things).

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Systemy Teleinformatyczne o profilu ogólnoakademickim posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów informatyków, inżynierów teleinformatyków, programistów, administratorów systemów informatycznych, specjalistów do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz analityków danych. Może także pracować na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz w placówkach badawczo-naukowych.

Efekty uczenia się, prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich, realizowane są poprzez projekty, zajęcia laboratoryjne, w trakcie wykonywania prac dyplomowych, które mają – w większości przypadków – charakter projektów inżynierskich obejmujących swoim zakresem zagadnienia związane z teleinformatyką oraz dyscypliną wiodącą przypisaną do kierunku studiów. Na podkreślenie zasługuje bogata baza laboratoryjna będąca na wyposażeniu Wydziału, która umożliwia studentom zdobywanie praktycznych umiejętności inżynierskich.

Program studiów realizuje cele kształcenia i zapewnia efekty uczenia się pozwalające na uzyskanie przez absolwentów wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują również specjalistyczne umiejętności praktyczne, które zdobywają na zajęciach laboratoryjnych.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne i kierunkowe

 1. Język angielski
 2. Przedmiot humanistyczny I
 3. Podstawy przedsiębiorczości
 4. Przedmiot humanistyczny II
 5. Matematyka II
 6. Programowalne układy cyfrowe
 7. Diagnostyka i niezawodność
 8. Kompatybilność elektromagnetyczna
 9. Systemy baz danych
 10. Systemy inteligencji obliczeniowej
 11. Infrastruktura sieci teleinformatycznych
 12. Implementacje systemów Internetu Rzeczy
 13. Mikroprocesorowe układy i systemy pomiarowe
 14. Robotyka
 15. Zaawansowane techniki programowania
 16. Wprowadzenie do analizy danych
 17. Fotonika
 18. Sensory IoT
 19. Układy i systemy telemetryczne
 20. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Dane przestrzenne
 2. Głębokie uczenie i analiza obrazów
 3. Analityka biznesowa
 4. Eksploracja zasobów internetowych
 5. Inteligentne aplikacje
 6. Sieci społecznościowe
 7. Wizualizacja danych
 8. Projekt zespołowy
 9. Praca dyplomowa
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 29.12.2022
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 29.12.2022