Odnawialne Źródła Energii i Elektromobilność

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

 


Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Elektrotechnika o profilu ogólnoakademickim posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektryków i elektroautomatyków, projektantów układów, urządzeń i systemów elektrotechnicznych, programistów, konstruktorów urządzeń elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych oraz nauczycieli akademickich lub pracowników działów B+R przedsiębiorstw. Oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują również specjalistyczne umiejętności praktyczne, które zdobywają na zajęciach laboratoryjnych.

Efekty uczenia się, prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich, realizowane są poprzez projekty, zajęcia laboratoryjne, w trakcie wykonywania prac dyplomowych, które mają – w większości przypadków – charakter projektów inżynierskich. Na podkreślenie zasługuje bogata baza laboratoryjna będąca
na wyposażeniu Wydziału, która umożliwia studentom zdobywanie praktycznych umiejętności inżynierskich na nowoczesnych symulatorach i rzeczywistych instalacjach przemysłowych.

Program studiów realizuje cele kształcenia i zapewnia efekty uczenia się pozwalające na uzyskanie przez absolwentów wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują również specjalistyczne umiejętności praktyczne, które zdobywają na zajęciach laboratoryjnych.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne

 1. Język angielski
 2. Przedmiot humanistyczny I
 3. Podstawy przedsiębiorczości
 4. Przedmiot humanistyczny II

Przedmioty kierunkowe

 1. Wybrane zagadnienia teorii obwodów
 2. Elektromechaniczne systemy napędowe
 3. Pomiary wielkości nieelektrycznych
 4. Kompatybilność w układach elektrycznych
 5. Metody sterowania automatycznego
 6. Metody sztucznej inteligencji
 7. Maszyny elektryczne specjalne
 8. Przekształtnikowe ukł. napędowe i generacyjne
 9. Mechatronika i robotyka
 10. Matematyka - metody optymalizacji
 11. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 12. Projektowanie i eksploatacja systemów elektroenergetycznych
 13. Zarządzanie projektem
 14. Jakość energii elektrycznej
 15. Energetyka odnawialna i rozproszona
 16. Technika cyfrowa
 17. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne: Odnawialne Źródła Energii i Elektromobilność

 1. Elektryczne układy napędowe dla pojazdów i statków
 2. Mobilne systemy zasilania elektrycznych układów napędowych
 3. Systemy fotowoltaiczne
 4. Technika wodorowa
 5. Elektronika i informatyka w motoryzacji
 6. Eksploatacja systemów OZE
 7. Akwizycja danych i monitoring w systemach OZE
 8. Modelowanie systemów elektroenergetycznych w OZE
 9. Hybrydowe układy zasilania elektrycznego i kogeneracja w OZE
 10. Praca dyplomowa
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 29.12.2022
Ostatnia modyfikacja:
A.Muc 28.06.2023