Systemy Elektroniczne

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja o profilu ogólnoakademickim posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych, programistów, konstruktorów urządzeń elektronicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych oraz nauczycieli akademickich lub pracowników działów B+R.

Po spełnieniu wymagań określonych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa absolwenci studiów II stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja mogą uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej.

Efekty uczenia się, prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich, realizowane są poprzez projekty, zajęcia laboratoryjne, w trakcie wykonywania prac dyplomowych, które mają – w większości przypadków – charakter projektów inżynierskich. Na podkreślenie zasługuje bogata baza laboratoryjna będąca
na wyposażeniu Wydziału, która umożliwia studentom zdobywanie praktycznych umiejętności inżynierskich na nowoczesnych symulatorach i rzeczywistych instalacjach przemysłowych.

Program studiów realizuje cele kształcenia i zapewnia efekty uczenia się pozwalające na uzyskanie przez absolwentów wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują również specjalistyczne umiejętności praktyczne, które zdobywają na zajęciach laboratoryjnych.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne i podstawowe

 1. Język angielski
 2. Przedmiot humanistyczny I
 3. Podstawy przedsiębiorczości
 4. Przedmiot humanistyczny II
 5. Matematyka II
 6. Metody numeryczne
 7. Metody optymalizacji

Przedmioty kierunkowe

 1. Elementy i układy optoelektroniczne
 2. Detektory podczerwieni
 3. Programowalne układy cyfrowe
 4. Diagnostyka i niezawodność
 5. Kompatybilność elektromagnetyczna
 6. Systemy baz danych
 7. Systemy inteligencji obliczeniowej
 8. Infrastruktura sieci teleinformatycznych
 9. Układy mikrofalowe w systemach radiokomunikacyjnych
 10. Modelowanie elementów i układów elektronicznych
 11. Implementacje systemów Internetu Rzeczy
 12. Inteligentne systemy elektroniczne
 13. Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalistyczne

 1. Praca dyplomowa
 2. Fotonika
 3. Elektroniczne elementy i układy mocy
 4. Systemy fotowoltaiczne
 5. Mikroprocesorowe układy i systemy pomiarowe
 6. Półprzewodnikowe źródła światła
 7. Mikrokomputerowe systemy sterowania
 8. Elektroniczne systemy obróbki dźwięku
 9. Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki

 

Wprowadzenie:
P.Kaczorek 29.12.2022
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 29.12.2022