Technika Wodorowa i Odnawialne Źródła Energii

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

Studia podyplomowe

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Termin rozpoczęcia rekrutacji planuje się od października/listopada 2023,
natomiast jej koniec 
wyznaczono na 4 marca 2024 r. 

Więcej informacji o studiach w ulotce: ULOTKA DO POBRANIA

Inauguracja II edycji studiów odbędzie się 7.03.2024 r.  

Termin rozpoczęcia zajęć: 

II edycja studiów podyplomowych rozpocznie się od semestru letniego w roku akademickim 2023/2024. W każdym semestrze planowanych jest nie więcej niż 10 zjazdów, które będą odbywać się w odstępach co dwa lub trzy tygodnie (za wyjątkiem okresu wakacyjnego). Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie udostępniony na dwa tygodnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 7-9 marca 2024 r. 

Harmonogram zjazdów można pobrać po kliknięciu na link. - II edycja zaczyna się od semestru letniego.

Czas trwania i forma studiów:  

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 252 godzin zajęć dydaktycznych w formie: wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych. Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, tj. zajęcia są realizowane w formie zjazdów weekendowych i w większości realizowane będą na Wydziale Elektrycznym, ale także na Wydziale Mechanicznym i Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

Czesne: Opłata za studia wynosi 8 000 zł (4 000 zł za semestr)

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych: 

  • Wariant I: jednorazowo za 2 semestry z góry 8 000zł - do dnia 6.03.2024 r. 

  • Wariant II: dwie raty semestralne po 4 000 zł - I rata do dnia 6.03.2024 r.; II rata do dnia 30.09.2024 r.

Deklarację sposobu płatności należy złożyć podczas procesu rekrutacji.  


Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty: 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, limit miejsc wynosi 12 osób. 

Wymagane dokumenty: 

  • Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem RODO,

  • Oświadczenie o warunkach odpłatności za studia, 

  • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej I stopnia, 

  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wynoszącej 85 PLN.


Rejestracja kandydatów odbywa się przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Elektrycznego 
(pokój C-256, II piętro) do 4.03.2024 r. w godzinach pracy.

Ogłoszenie wyników i lista osób przyjętych zostaną opublikowane w dniu 4.03.2024 r. o godz. 17:00.


UWAGI: 

  1. Opłatę rekrutacyjną i opłaty za studia wnosi się na indywidualny rachunek bankowy, którego numer zostanie wygenerowany w procesie rekrutacyjnym.

  2. W celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

  3. Warunkiem uruchomienia edycji studiów jest zebranie odpowiedniej liczby słuchaczy (minimum 8 osób). DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCHKierownik Studiów Podyplomowych: dr inż. Adam Muc 

e-mail: a.mucatwe.umg.edu.pl 

tel. + 48 505 279 861 

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 16:00  Pliki do pobrania: (Harmonogram II edycji studiów podyplomowych zostanie udostępniony na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć)Wprowadzenie:
P.Kaczorek 24.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
A.Muc 02.07.2023