Systemy i Sieci Teleinformatyczne

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów radioelektroników, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektroniki i telekomunikacji w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektronika i telekomunikacja o profilu ogólnoakademickim (SiST I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usługowych.
Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja o profilu ogólnoakademickim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i projektowania analogowych układów elektronicznych, układów mikrofalowych, mikroprocesorowych systemów sterowania, analizy i syntezy układów i systemów cyfrowych oraz mikroprocesorowych, modelowania i komputerowej analizy układów elektronicznych, projektowania i eksploatacji urządzeń radiokomunikacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów radiokomunikacyjnych, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów, jak również projektowania i eksploatacji systemów antenowych.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Ekonomia i zarządzanie 20      
Technologia informacyjna 8   10  
Matematyka 18 27    
Fizyka (wspólnie z I sem. E) 20 15    
Metodyka programowania     15  
Teoria obwodów i sygnałów 8 15    
Materiały i elementy 8   10  
Miernictwo elektroniczne 15      
Grafika inżynierska 8      
Szkolenie BHP 4      

Semestr II

Język angielski   15    
Matematyka 18 27    
Probabilistyka i procesy losowe 8 15    
Fizyka     15  
Metodyka programowania 8   15  
Teoria obwodów i sygnałów 14 8    
Elementy półprzewodnikowe 15 15    
Miernictwo elektroniczne     15  

Semestr III

Język angielski   15    
Teoria pola elektromagnetycznego 15 15    
Teoria obwodów i sygnałów     15  
Projektowanie i konstrukcja urządzeń 15      
Elementy półprzewodnikowe     15  
Optoelektronika 15      
Analogowe układy elektroniczne 10 10    
Technika cyfrowa 22 7    
Technika mikroprocesorowa 8      
Podstawy telekomunikacji 15      

Semestr IV

Język angielski   15    
Techniki obliczeniowe 8   15  
Projektowanie i konstrukcja urządzeń     10 8
Optoelektronika     10  
Analogowe układy elektroniczne 12 12    
Technika cyfrowa     15  
Technika mikroprocesorowa 15      
Zawansowane metody programowania 15   15  
Podstawy przetwarzania sygnałów 15      
Technika radiowa 8      
Systemy operacyjne 8   15  

Semestr V

Język angielski   20    
Symulacje komputerowe 8   15  
Analogowe układy elektroniczne     15  
Technika mikroprocesorowa     15 8
Podstawy przetwarzania sygnałów     15 8
Sieci komputerowe 15   15  
Podstawy automatyki 15   10  
Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji 15      
Teoria systemów informacyjnych 8      
Modulacja cyfrowa i kodowanie 8 8    

Semestr VI

Język angielski   20    
Technika mikrofalowa 15 7    
Systemy i sieci telekomunikacyjne 15      
Pracownia problemowa     15  
Elementy i układy b.w.cz. 8      
Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji     15  
Filtry cyfrowe i procesory sygnałowe 15   10  
Anteny i propagacja fal 15      
Technika nadawania i odbioru radiowego 10   15  
Systemy radiokomunikacji satelitarnej 8   10  

Semestr VII

Język angielski   20    
Przedmiot humanistyczny I (Socjologia) 10      
Własność intelektualna i prawo pracy 10      
Seminarium problemowe     10  
Anteny i propagacja fal 15    10 8
Projektowanie sieci radiokomunikacyjnych 8     8
Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych 8     8
Elementy i układy b.w.cz.     10 8
Technika światłowodowa 8      
Systemy i sieci komórkowe 15      
Oprogramowanie systemów pomiarowych 8   10  
Systemy radiokomunikacji satelitarnej 8   10  

Semestr VIII

Język angielski   15    
Seminarium dyplomowe   15    
Technologie rozległych sieci komputerowych 8      
Technika światłowodowa     10  
Systemy i sieci komórkowe     10  
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 8    
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 25.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 29.06.2022