Aplikacje Internetowe i Mobilne

Kierunek: 

Informatyka

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwent kierunku Informatyka posiada wiedzę w zakresie podstaw informatyki, algorytmiki, struktur danych, języków programowania, baz danych, sieci komputerowych, technologii internetowych, inżynierii oprogramowania, systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa danych i systemów. Zna zasady działania oraz potrafi użytkować sprzęt komputerowy. Posiada umiejętność programowania oraz zna dobre praktyki w powyższym zakresie w stopniu umożliwiającym pracę w zespołach programistycznych. Zna podstawy etyczne i prawne właściwego wykorzystania technologii ICT. Absolwent omawianego kierunku posiada także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, technologii multimedialnych i grafiki komputerowej. Do zestawu umiejętności absolwenta należy także przygotowywanie, realizacja i testowanie prostych projektów informatycznych oraz praktyczne posługiwania się narzędziami informatycznymi. Absolwent kierunku zna podstawowe zasady tworzenia planów biznesu, zarządzania e-biznesem, zna współczesne modele handlu elektronicznego.

Absolwent specjalności Aplikacje Internetowe i Mobilne potrafi rozpoznawać potrzeby przyszłych użytkowników oraz formułować wymagania dla przyszłych aplikacji internetowych i mobilnych. Posiada umiejętności dobierania narzędzi programistycznych do zadań projektowych, potrafi korzystać z tych narzędzi do tworzenia aplikacji odpowiadających potrzebom użytkowników. Zna metody oceny użyteczności aplikacji oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa danych. Potrafi projektować i kodować bazy danych oraz interfejsy użytkowników dla potrzeb swoich aplikacji. Umie tworzyć interaktywne witryny internetowe, zna technologie mobilne i potrafi je wykorzystywać do tworzenia technologii mobilnych. Absolwent specjalności Aplikacje Internetowe i Mobilne zna także podstawowe zasady zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania systemami logistycznymi oraz e-marketingu.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne i kierunkowe

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Przedmiot humanistyczny
 4. Język angielski
 5. Narzędzia informatyki
 6. Podstawy programowania
 7. Wychowanie fizyczne
 8. Wprowadzenie do algorytmiki
 9. Podstawy metrologii
 10. Podstawy elektroniki
 11. Algorytmy i struktury danych
 12. Architektura systemów komputerowych
 13. Biznes elektroniczny
 14. Technika cyfrowa
 15. Systemy operacyjne
 16. Konstrukcja urządzeń
 17. Automatyka i robotyka
 18. Technologie internetowe
 19. Technologie mobilne
 20. Programowanie niskopoziomowe
 21. Paradygmaty programowania
 22. Programowanie obiektowe
 23. Przetwarzanie sygnałów
 24. Grafika komp. i techniki multimedialne
 25. Metody i narzędzia sztucznej inteligencji
 26. Sieci komputerowe
 27. Teoria informacji
 28. Systemy wbudowane
 29. Wprowadzenie do baz danych
 30. Podstawy Kryptogragfii
 31. Techniki Wirtualizacji
 32. Podstawy podejmowania decyzji
 33. Algorytmy analizy danych
 34. Seminarium dyplomowe
 35. Praca dyplomowa

Przedmioty specjalistyczne

 1. Inżynieria oprogramowania
 2. Bezpieczeństwo danych i syst. informatycznych
 3. Programowanie aplikacji webowych
 4. Projektowanie serwisów intenetowych
 5. Achitektura urządzeń mobilnych
 6. Języki znaczników i skryptowe
 7. Inteligencja obliczeniowa
 8. Zarządzanie projektami informatycznymi
 9. Analiza i projektowanie systemów informatycznych
 10. Zarządzanie zasobami informatycznymi
 11. Zaawansowane technologie baz danych
 12. Metody optymalizacji
 13. Programowanie urządzeń mobilnych
 14. Programowanie interfejsów graficznych
 15. Technologie chmury obliczeniowej
 16. Inteligentne aplikacje
 17. Projekt grupowy
 18. Systemy CAD/CAM
 19. Prawo i ochrona własności intelekturalnej
 20. Programowanie równoległe i rozproszone
 21. Praktyka zawodowa

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka

Kierunek Informatyka jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z218/17.

Wprowadzenie:
K.Detka 08.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 30.12.2022