Kształcenie

Kształcenie na Wydziale Elektrycznym

Wydział Elektryczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przygotowuje wykwalifikowane kadry inżynierskie dla potrzeb szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Należy pod tym rozumieć kształcenie zarówno kadry oficerskiej na statki, jak i wysoko wyspecjalizowanego personelu lądowego. Wydział Elektryczny kształci wysokiej klasy specjalistów w zakresie elektroniki i telekomunikacji elektrotechniki oraz informatyki. Absolwenci Wydziału Elektrycznego są przygotowani do pracy zarówno na statkach morskich, jak i w przedsiębiorstwach lądowych.

Wydział Elektryczny prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia odpowiednio inżynierskie, magisterskie i doktoranckie. Kształcenie na studiach inżynierskich realizowane jest na trzech nowoczesnych kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika oraz Informatyka.

Struktura studiów pierwszego stopnia na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Na każdym z kierunku studiów pierwszego stopnia studenci mają do wyboru różne specjalności. Są to odpowiednio: Elektronika Morska, Systemy i Sieci Teleinformatyczne, Elektroautomatyka Okrętowa,  Komputerowe Systemy Sterowania, Aplikacje Internetu Rzeczy oraz Aplikacje Internetowe i Mobilne.

Ukończenie studiów na specjalnościach morskich, oprócz uzyskania dyplomu inżyniera, otwiera drogę do uzyskania świadectwa Radioelektronika II klasy lub dyplomu Elektroautomatyka okrętowego. Uprawnienia te pozwalają na objęcie stanowisk oficerskich w marynarce handlowej. Kształcenie na tych specjalnościach realizowane jest zgodnie z wymaganiami konwencji STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Absolwenci studiów pierwszego stopnia znajdują pracę na statkach morskich i w przedsiębiorstwach specjalizujących się w projektowaniu, instalacji i serwisie okrętowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Studia drugiego stopnia prowadzone są na trzech kierunkach (Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Technologie Kosmiczne i Satelitarne) łącznie w sześciu specjalnościach: Elektroautomatyka, Komputerowe Systemy Sterowania, Elektronika i Automatyka Morska, Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych, Systemy Elektroniczne oraz Morskie Systemy Satelitarne i Kosmiczne. Studia drugiego stopnia na kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne prowadzone są wspólnie z Politechniką Gdańską i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. Absolwenci w/w specjalności są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami z zakresu projektowania, konstrukcji i diagnostyki urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących na statkach morskich oraz w innych segmentach gospodarki morskiej i branży kosmicznej.

Struktura studiów drugiego stopnia na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, a studia niestacjonarne 4 lata. Absolwent po ich ukończeniu otrzymuje dyplom inżyniera.

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku, a studia niestacjonarne 2 lata. Absolwent po ich ukończeniu otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Wydział Elektryczny prowadzi także studia trzeciego stopnia w dwóch dyscyplinach naukowych: Elektronika oraz Elektrotechnika. Studia doktoranckie mają charakter indywidualny. Doktorant od początku pracuje pod opieką naukową przyszłego promotora. Każdy doktorant wybiera sobie indywidualnego opiekuna naukowego spośród profesorów lub doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale. Doktoranci prowadzą prace naukowe z zakresu elementów i układów elektronicznych, metrologii, energoelektroniki, metod automatycznego sterowania ruchem statku, metod wspierania decyzji nawigatora zapewniających unikanie kolizji na morzu.

Treści nauczania na wszystkich poziomach studiów są na bieżąco aktualizowane, aby zapewnić studentom i doktorantom dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu prowadzonych zajęć. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia wspólnie z Wydziałową Komisją ds. Programów Studiów co roku przedstawiają Radzie Wydziału propozycje zmian w planach studiów uwzględniające potrzeby pracodawców oraz obserwowane zmiany w tendencjach rozwojowych dyscyplin naukowych, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
06.03.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 06.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 01.12.2021