Aplikacje Internetowe i Mobilne

Kierunek: 

Informatyka

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwent kierunku Informatyka posiada wiedzę w zakresie podstaw informatyki, algorytmiki, struktur danych, języków programowania, baz danych, sieci komputerowych, technologii internetowych, inżynierii oprogramowania, systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa danych i systemów. Zna zasady działania oraz potrafi użytkować sprzęt komputerowy. Posiada umiejętność programowania oraz zna dobre praktyki w powyższym zakresie w stopniu umożliwiającym pracę w zespołach programistycznych. Zna podstawy etyczne i prawne właściwego wykorzystania technologii ICT. Absolwent omawianego kierunku posiada także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, technologii multimedialnych i grafiki komputerowej. Do zestawu umiejętności absolwenta należy także przygotowywanie, realizacja i testowanie prostych projektów informatycznych oraz praktyczne posługiwania się narzędziami informatycznymi. Absolwent kierunku zna podstawowe zasady tworzenia planów biznesu, zarządzania e-biznesem, zna współczesne modele handlu elektronicznego.

Absolwent specjalności Aplikacje Internetowe i Mobilne potrafi rozpoznawać potrzeby przyszłych użytkowników oraz formułować wymagania dla przyszłych aplikacji internetowych i mobilnych. Posiada umiejętności dobierania narzędzi programistycznych do zadań projektowych, potrafi korzystać z tych narzędzi do tworzenia aplikacji odpowiadających potrzebom użytkowników. Zna metody oceny użyteczności aplikacji oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa danych. Potrafi projektować i kodować bazy danych oraz interfejsy użytkowników dla potrzeb swoich aplikacji. Umie tworzyć interaktywne witryny internetowe, zna technologie mobilne i potrafi je wykorzystywać do tworzenia technologii mobilnych. Absolwent specjalności Aplikacje Internetowe i Mobilne zna także podstawowe zasady zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania systemami logistycznymi oraz e-marketingu.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Matematyka 30 30    
Fizyka 30   15  
Przedmiot humanistyczny 30      
Język angielski   30    
Narzędzia informatyki 15   30  
Podstawy programowania 30   45  
Wprowadzenie do algorytmiki 15   15  
Podstawy metrologii 15   15  
Podstawy elektroniki 30 15    

Semestr II

Matematyka 30 15    
Język angielski   30    
Podstawy elektroniki 30 15 30  
Algorytmy i struktury danych 30   30  
Architektura systemów komputerowych 30     15
Technika cyfrowa 30 15 30  
Systemy operacyjne 30   30  

Semestr III

Język angielski   30    
Konstrukcja urządzeń 15   15 15
Automatyka i robotyka 30   15  
Technologie internetowe 15   15  
Technologie mobilne 15   30  
Programowanie niskopoziomowe 30   30  
Paradygmaty programowania 15   15  
Programowanie obiektowe 30   30  
Przetwarzanie sygnałów 30   30  

Semestr IV

Język angielski   30    
Grafika komp. i techniki multimedialne 30   30  
Metody i narzędzia sztucznej inteligencji 15   30  
Sieci komputerowe 30   30  
Teoria informacji 30 30    
Systemy wbudowane 30   15  
Wprowadzenie do baz danych 30   30  

Semestr V

Język angielski   30    
Inżynieria oprogramowania 30      
Bezpieczeństwo danych i syst. informatycznych 30   30  
Programowanie aplikacji webowych 15   30 15
Projektowanie serwisów intenetowych 15   15 15
Achitektura urządzeń mobilnych 15     15
Języki znaczników i skryptowe 30   30  
Inteligencja obliczeniowa 30   30  
Zarządzanie projektami informatycznymi 15      

Semestr VI

Język angielski   30    
Biznes elektroniczny 30      
Analiza i projektowanie systemów informatycznych 30     15
Zarządzanie zasobami informatycznymi 30      
Zaawansowane technologie baz danych 15   30 15
Programowanie urządzeń mobilnych 15   30  
Programowanie interfejsów graficznych 15     15
Technologie chmury obliczeniowej 15   30  
Praktyka zawodowa        

Semestr VII

Seminarium dyplomowe     30  
Praca dyplomowa **        
Prawo i ochrona własności intelekturalnej 15      
Programowanie równoległe i rozproszone 15   30  

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka

Kierunek Informatyka jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z218/17.

Wprowadzenie:
K.Detka 08.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 05.11.2021