Aplikacje Internetu Rzeczy

Kierunek: 

Informatyka

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwent kierunku Informatyka posiada wiedzę w zakresie podstaw informatyki, algorytmiki, struktur danych, języków programowania, baz danych, sieci komputerowych, technologii internetowych, inżynierii oprogramowania, systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa danych i systemów. Zna zasady działania oraz potrafi użytkować sprzęt komputerowy. Posiada umiejętność programowania oraz zna dobre praktyki w powyższym zakresie w stopniu umożliwiającym pracę w zespołach programistycznych. Zna podstawy etyczne i prawne właściwego wykorzystania technologii ICT. Absolwent omawianego kierunku posiada także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, technologii multimedialnych i grafiki komputerowej. Do zestawu umiejętności absolwenta należy także przygotowywanie, realizacja i testowanie prostych projektów informatycznych oraz praktyczne posługiwania się narzędziami informatycznymi. Absolwent kierunku zna podstawowe zasady tworzenia planów biznesu, zarządzania e-biznesem, zna współczesne modele handlu elektronicznego.

Absolwent specjalności Internet Rzeczy jest przygotowany do funkcjonowania na rozwijającym się dynamicznie rynku aplikacji i systemów znanych pod nazwą Internet Rzeczy, w szczególności opanował współcześnie stosowane języki programowania. Zna technologie stosowane we sieciach komputerowych oraz sieciach automatyki (sieci kablowe, światłowodowe, bezprzewodowe), potrafi zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom i danym w nich przesyłanym, zna techniki i ograniczenia interfejsów człowiek-maszyna. Absolwent specjalności Internet Rzeczy potrafi również rozpoznać potrzeby użytkowników oraz zaprojektować i wykonać narzędzia informatyczne i komunikacyjne dla dedykowanego urządzenia lub systemu wbudowanego. Posiada wiedzę o podstawach fizyki sensorów, automatyce i robotyce oraz umie ją zastosować do pobierania informacji o otaczającym świecie a następnie wykorzystać ją w pomiarach, monitorowaniu i sterowaniu. Umie obsługiwać i konfigurować środowiska programistyczne i wybrane systemy operacyjne. Potrafi projektować aplikacje Internetu Rzeczy na wszystkich poziomach szczegółowości, potrafi stworzyć i utrzymywać usługi internetowe, a także prowadzić własna firmę w szczególności w branży informatycznej.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólne i kierunkowe

 1. Matematyka
 2. Fizyka
 3. Przedmiot humanistyczny
 4. Język angielski
 5. Narzędzia informatyki
 6. Podstawy programowania
 7. Wychowanie fizyczne
 8. Wprowadzenie do algorytmiki
 9. Podstawy metrologii
 10. Podstawy elektroniki
 11. Algorytmy i struktury danych
 12. Architektura systemów komputerowych
 13. Biznes elektroniczny
 14. Technika cyfrowa
 15. Systemy operacyjne
 16. Konstrukcja urządzeń
 17. Automatyka i robotyka
 18. Technologie internetowe
 19. Technologie mobilne
 20. Programowanie niskopoziomowe
 21. Paradygmaty programowania
 22. Programowanie obiektowe
 23. Przetwarzanie sygnałów
 24. Grafika komp. i techniki multimedialne
 25. Metody i narzędzia sztucznej inteligencji
 26. Sieci komputerowe
 27. Teoria informacji
 28. Systemy wbudowane
 29. Wprowadzenie do baz danych
 30. Podstawy Kryptogragfii
 31. Techniki Wirtualizacji
 32. Podstawy podejmowania decyzji
 33. Algorytmy analizy danych
 34. Seminarium dyplomowe
 35. Praca dyplomowa

Przedmioty specjalistyczne

 1. Inżynieria oprogramowania
 2. Bezpieczeństwo danych i syst. informatycznych
 3. Nowoczesne języki i technologie programistyczne
 4. Komputerowe systemy sterowania
 5. Systemy transmisji sygnałów
 6. Diagnostyka i niezawodność systemów wbudowanych
 7. Analiza i projektowanie systemów informatycznych
 8. Zarządzanie zasobami informatycznymi
 9. Interfejsy komunikacyjne
 10. Systemy operacyjne i aplikacje systemów wbudowanych
 11. Systemy pomiarowo-kontrolne 
 12. Metody optymalizacji
 13. Sterowniki programowalne
 14. Systemy i przetwarzanie rozproszone
 15. Sieci sensorowe
 16. Projekt grupowy
 17. Systemy CAD/CAM
 18. Prawo i ochrona własności intelekturalnej
 19. Programowalne układy scalone 
 20. Praktyka zawodowa

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka

Kierunek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wprowadzenie:
K.Detka 08.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 30.12.2022