Aplikacje Internetu Rzeczy

Kierunek: 

Informatyka

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwent kierunku Informatyka posiada wiedzę w zakresie podstaw informatyki, algorytmiki, struktur danych, języków programowania, baz danych, sieci komputerowych, technologii internetowych, inżynierii oprogramowania, systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa danych i systemów. Zna zasady działania oraz potrafi użytkować sprzęt komputerowy. Posiada umiejętność programowania oraz zna dobre praktyki w powyższym zakresie w stopniu umożliwiającym pracę w zespołach programistycznych. Zna podstawy etyczne i prawne właściwego wykorzystania technologii ICT. Absolwent omawianego kierunku posiada także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, technologii multimedialnych i grafiki komputerowej. Do zestawu umiejętności absolwenta należy także przygotowywanie, realizacja i testowanie prostych projektów informatycznych oraz praktyczne posługiwania się narzędziami informatycznymi. Absolwent kierunku zna podstawowe zasady tworzenia planów biznesu, zarządzania e-biznesem, zna współczesne modele handlu elektronicznego.

Absolwent specjalności Internet Rzeczy jest przygotowany do funkcjonowania na rozwijającym się dynamicznie rynku aplikacji i systemów znanych pod nazwą Internet Rzeczy, w szczególności opanował współcześnie stosowane języki programowania. Zna technologie stosowane we sieciach komputerowych oraz sieciach automatyki (sieci kablowe, światłowodowe, bezprzewodowe), potrafi zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom i danym w nich przesyłanym, zna techniki i ograniczenia interfejsów człowiek-maszyna. Absolwent specjalności Internet Rzeczy potrafi również rozpoznać potrzeby użytkowników oraz zaprojektować i wykonać narzędzia informatyczne i komunikacyjne dla dedykowanego urządzenia lub systemu wbudowanego. Posiada wiedzę o podstawach fizyki sensorów, automatyce i robotyce oraz umie ją zastosować do pobierania informacji o otaczającym świecie a następnie wykorzystać ją w pomiarach, monitorowaniu i sterowaniu. Umie obsługiwać i konfigurować środowiska programistyczne i wybrane systemy operacyjne. Potrafi projektować aplikacje Internetu Rzeczy na wszystkich poziomach szczegółowości, potrafi stworzyć i utrzymywać usługi internetowe, a także prowadzić własna firmę w szczególności w branży informatycznej.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Matematyka 30 30    
Fizyka 30   15  
Przedmiot humanistyczny 30      
Język angielski   30    
Narzędzia informatyki 15   30  
Podstawy programowania 30   45  
Wprowadzenie do algorytmiki 15   15  
Podstawy metrologii 15   15  
Podstawy elektroniki 30 15    

Semestr II

Matematyka 30 15    
Język angielski   30    
Podstawy elektroniki 30 15 30  
Algorytmy i struktury danych 30   30  
Architektura systemów komputerowych 30     15
Technika cyfrowa 30 15 30  
Systemy operacyjne 30   30  

Semestr III

Język angielski   30    
Konstrukcja urządzeń 15   15 15
Automatyka i robotyka 30   15  
Technologie internetowe 15   15  
Technologie mobilne 15   30  
Programowanie niskopoziomowe 30   30  
Paradygmaty programowania 15   15  
Programowanie obiektowe 30   30  
Przetwarzanie sygnałów 30   30  

Semestr IV

Język angielski   30    
Grafika komp. i techniki multimedialne 30   30  
Metody i narzędzia sztucznej inteligencji 15   30  
Sieci komputerowe 30   30  
Teoria informacji 30 30    
Systemy wbudowane 30   15  
Wprowadzenie do baz danych 30   30  

Semestr V

Język angielski   30    
Inżynieria oprogramowania 30      
Bezpieczeństwo danych i syst. informatycznych 30   30  
Nowoczesne języki i technologie programistyczne 30   30  
Komputerowe systemy sterowania 30   30 15
Systemy transmisji sygnałów 30   15  
Diagnostyka i niezawodność systemów wbudowanych 30   15  

Semestr VI

Język angielski   30    
Biznes elektroniczny 30      
Analiza i projektowanie systemów informatycznych 30     15
Zarządzanie zasobami informatycznymi 30      
Interfejsy komunikacyjne 30   15  
Systemy operacyjne i aplikacje systemów wbudowanych 30   30  
Systemy pomiarowo-kontrolne 30   15  
Systemy i przetwarzanie rozproszone 15   30  
Praktyka zawodowa        

Semestr VII

Seminarium dyplomowe     30  
Praca dyplomowa **        
Sterowniki programowalne 30   30  
Sieci sensorowe 15      
Prawo i ochrona własności intelekturalnej 15      
Programowalne układy scalone 15   30  

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka

Kierunek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wprowadzenie:
K.Detka 08.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 05.11.2021