Historia wydziału

Początki Wydziału Elektrycznego sięgają roku 1953, kiedy w Technikum Morskim utworzono klasy kształcące młodzież w specjalnościach radiotechnika okrętowa i elektrotechnika okrętowa. Pierwsi kandydaci na ten Wydział rekrutowani byli z Wydziałów Nawigacyjnego i Mechanicznego. Rok szkolny 1954/1955 – to pierwszy rok nauki na nowo powołanym Wydziale Elektrycznym. Po „wypuszczeniu w świat” pierwszej grupy absolwentów: 32 techników elektryków i 32 radiotechników okrętowych, nabór na Wydział Elektryczny został nieoczekiwanie zawieszony.

W 1960 roku wznowiono rekrutację na Wydział Elektryczny ale tylko na kierunek radiotechniki okrętowej a dopiero po trzech latach otwarto ponownie kierunek elektrotechniki okrętowej. Do roku 1968 na Wydziale Elektrycznym Państwowej Szkoły Morskiej wypromowano 313 oficerów radiotechników oraz 326 oficerów elektryków okrętowych. W 1968 roku Państwowa Szkoła Morska uzyskała status Wyższej Uczelni zawodowej przyjmując nazwę Wyższa Szkoła Morska, a pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego został doc. dr inż. Eugeniusz Bartosiński.

Od roku akademickiego 1978/79 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni uzyskała status uczelni akademickiej. Wprowadzony wówczas nowy statut uczelni wpłynął również na funkcjonowanie Wydziału Elektrycznego. Zostały opracowane nowe programy nauczania, dostosowane do potrzeb kształcenia na poziomie studiów magisterskich. Jednocześnie wprowadzono na Wydziale uzupełniające studia zaoczne, pozwalające dawnym absolwentom Państwowej Szkoły Morskiej zdobyć wykształcenie zawodowe na poziomie inżynierskim. Kolejny etap w rozwoju Wydziału nastąpił w styczniu 2002 roku, kiedy to Wyższa Szkoła Morska w Gdyni uzyskała status Akademii Morskiej.

Wyrazem naukowego rozwoju było przyznanie Wydziałowi, przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, z dniem 25 października 2004r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. 26 marca 2012 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Elektrycznemu Akademii Morskiej w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. 25 listopada 2012 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Elektrycznemu Akademii Morskiej w Gdyni uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

Następnym, prestiżowym etapem w rozwoju Wydziału był 1 września 2018 roku, kiedy to rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, naszej Uczelni została nadana nazwa Uniwersytet Morski. Zmiana była związana ze zdobyciem wymaganych uprawnień do nadawania stopnia naukowgo doktora i spełnienia wymogów określających uniwersytety.

Na Wydziale wprowadzane są ciagle nowe specjalności studiów. Obecnie Wydział Elektryczny prowadzi studia na czterech kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Technologie Kosmiczne i Satelitarne w następujących specjalnościach:

 • elektroautomatyka okrętowa
 • elektroautomatyka
 • komputerowe systemy sterowania
 • elektronika morska
 • systemy i sieci teleinformatyczne
 • administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • systemy elektroniczne
 • elektronika i automatyka morska
 • aplikacje internetu rzeczy
 • aplikacje internetowe i mobilne
 • morskie systemy satelitarne i kosmiczne

Studia prowadzone są systemem dwustopniowym – 3,5-roczne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) i 1,5-roczne uzupełniające studia drugiego stopnia (magisterskie). Ze względu na atrakcyjność prowadzonych specjalności, absolwenci Wydziału zarówno specjalności lądowych jak i morskich, znajdują zatrudnienie tak u pracodawców krajowych jak i za granicą. Wydział Elektryczny od momentu jego powstania do roku 2020 ukończyło 4074 absolwentów studiów stacjonarnych (dziennych) i 1169 absolwentów studiów niestacjonarnych (zaocznych).

Od 1 października 2013 roku Wydział Elektryczny prowadzi studia doktoranckie w dwóch dyscyplinach naukowych: elektronika oraz elektrotechnika, a od 1 października 2019 roku prowadzi kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Od momentu uzyskała statusu wyższej uczelni zawodowej funkcję Dziekana Wydziału Elektrycznego pełnili:

 • doc. dr inż. Eugeniusz Bartosiński (1969 – 1972),
 • doc. dr inż. Jan Bohdanowicz (1972 – 1975),
 • doc. dr inż. Zygmunt Bendyk (1975 – 1981),
 • doc. dr inż. Jan Bohdanowicz (1981-1982),
 • doc. dr inż. Jerzy Czajkowski (1982 – 1984),
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Majewski (1984 – 1990),
 • prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski (1990 – 1993),
 • dr hab. inż. Wiesław Sieńko, prof. nzw. AM (1993 – 1999),
 • dr hab. inż. Leszek Morawski, prof. nzw. AM (1999 – 2005),
 • prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski (2005 – 2012),
 • prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski (2012 – 2016),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki  (2016 – nadal),

Strukturę wydziału tworzyły początkowo zespoły dydaktyczne, z których w roku 1973 powstały dwa instytuty: Instytut Automatyki i Radiokomunikacji Morskiej oraz Instytut Eksploatacji Elektrycznych Urządzeń Okrętowych. W roku 1980 w wyniku reorganizacji na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Morskiej utworzono trzy instytuty: Instytut Elektroenergetyki Okrętowej, Instytut Automatyki Okrętowej oraz Instytut Radiokomunikacji Morskiej przemianowany cztery lata później na Instytut Radioelektroniki Morskiej.

W 1993 roku, zgodnie z wymaganiami ustawy zniesione zostały instytuty uczelniane i w miejsce istniejących trzech instytutów na Wydziale utworzono trzy katedry o tych samych nazwach. W takiej strukturze organizacyjnej wydział funkcjonował do 2005 roku, kiedy to Katedrę Radioelektroniki Morskiej rozdzielono na dwie nowe: Katedrę Telekomunikacji Morskiej (obecnie Zakład telekomunikacji Morskiej) i Katedrę Elektroniki Morskiej.

Aktualnie Katedrą Automatyki Okrętowej kieruje  dr hab. inż. Piotr Mysiak, prof. UMG, Katedrą Elektroenergetyki Okrętowej – prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, Zakładem Telekomunikacji Morskiej – dr inż. Wiesław Citko, natomiast Katedrą Elektroniki Morskiej – prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

Obecnie kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału stanowi 21 profesorów, 34 adiunktów, 1 wykładowca i 17 asystentów. Spośród pracowników Wydziału 12 osób posiada dyplomy morskie i świadectwa, pozwalające na pełnienie funkcji oficerskich na statkach marynarki handlowej.

Pisząc o historii Wydziału Elektrycznego należy koniecznie wspomnieć o osobach, które pracowały na Wydziale, tworzyły jego obecny kształt i odeszły od nas na zawsze.

 • doc. dr inż. Eugeniusz Bartosiński (1930-1979),
 • inż. Ryszard Szczyrski (1935-1987),
 • doc. dr inż. Maciej Walaszek (1939-1987),
 • doc. dr inż. Władysław Kuźniar (1925-1990),
 • doc. dr inż. Edmund Markowski (1933-1990),
 • mgr inż. Żanna Drążkiewicz (1938-1991),
 • dr inż. Andrzej Włoch (1950-1993),
 • mgr Jan Pora (1929-1999),
 • dr inż. Lesław Wasilewski (1943-2003),
 • Marta Dziurka (1943-2003),
 • doc. dr inż. Jerzy Wieland (1934-2005),
 • mgr inż. Stanisław Freliga (1929-2005),
 • dr inż. Henryk Łączyński (1922-2009),
 • doc. dr inż. Mikołaj Kostecki (1924-2009),
 • prof. dr hab. inż. Leszek Morawski (1944-2010),
 • inż. Janusz Matysik (1949-2010),
 • doc. dr inż. Henryk Dzierżek (1923-2012),
 • mgr inż. Wojciech Węgrzynowicz (1936-2013),
 • mgr inż. Zenon Rosenau (1935-2015),
 • dr inż. Andrzej Gil (1946-2016),
 • dr hab. inż. Piotr Dębicki (1941-2017),
 • dr inż. Jan Kruszewski(1949-2018),
 • mgr inż. Jacek Wyszkowski (1948-2019),
 • dr hab. inż. Witold Jerzy Stepowicz, prof. UMG (1939-2019),
 • doc. dr inż. Jan Bohdanowicz (1928-2020),
 • doc. dr inż. Zygmunt Bendyk (1929-2021),
 • dr inż. Krzysztof Januszewski (1953-2021).

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
16.05.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 16.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 10.02.2022