Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki


Wykształcenie:

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika nadany w 1990 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej
 • Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika nadany z wyróżnieniem w 1999 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
 • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika nadany w 2008 roku na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
 • Tytuł profesora nauk technicznych nadany w roku 2016 postanowieniem Prezydenta RP.

Miejsca pracy:

 • Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Gdańsku na stanowisku stażysty-programisty (w 1990 roku)
 • Od 1990 roku nauczyciel akademicki w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym – od 2016 roku na stanowisku profesora

Pełnione funkcje w uczelni:

 • W latach 2008-2016 Prodziekan
 • Od roku 2016 Dziekan Wydziału Elektrycznego UMG
 • Od 2012 roku członek Senatu Uczelni

Działalność dydaktyczna:

 • Opracowane wykłady i laboratoria do wielu przedmiotów prowadzonych na studiach inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich
 • Promotor 45 obronionych prac magisterskich i ponad 95 prac inżynierskich
 • Recenzent ponad 60 prac magisterskich i ponad 60 prac inżynierskich
 • Opieka nad stażami asystenckimi dwóch osób

Działalność naukowa:

 • Badania naukowe w obszarze modelowania, analizy i pomiarów elementów i układów elektronicznych z uwzględnieniem zjawisk cieplnych
 • Badania układów wytwarzania i przekształcania energii elektrycznej oraz półprzewodnikowych źródeł światła
 • Ponad 600 opublikowanych artykułów naukowych (w tym ponad 215 indeksowanych w bazie WoS), 14 podręczników i skryptów oraz 15 patentów
 • Wynalazki nagradzane medalami na międzynarodowych targach wynalazków
 • Współpraca z naukowcami z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu w Tarnopolu, Ghent University, Budapest University of Technology and Economics
 • W roku 2020 i 2021 znalazł się na liście 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie opracowanej przez badaczy z Uniwersytetu Stanforda

Projekty badawcze:

 • Kierownik dwóch zakończonych projektów badawczych finansowanych przez MNiSW oraz NCN i jednego projektu Patent-Plus
 • Główny wykonawca w 4 zakończonych projektów badawczych finansowanych przez KBN, MNiSW oraz NCN
 • Kierownik projektu realizowanego w ramach programu ministerialnego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
 • Wykonawca trzech projektów realizowanych na zlecenie przedsiębiorstw

Udział w rozwoju kadry naukowej:

 • Wypromował 4 doktorów – troje z nich zostało wyróżnionych
 • Troje jego doktorantów było wyróżnionych stypendiami ufundowanymi przez Marszałka Województwa Pomorskiego lub Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Promotor 1 doktoratu honoris causa
 • Recenzent 11 prac doktorskich i 3 wniosków habilitacyjnych oraz 3 wniosków o tytuł profesora

Działalność pozauczelniana:

 • Recenzent 9 książek i ponad 640 artykułów naukowych
 • Członek komitetów naukowych czasopism Elektronika oraz Energies, a także komitetów naukowych kilku cyklicznych konferencji krajowych i międzynarodowych
 • Członek Komisji Programowej międzyuczelnianego kierunku studiów Technologie Kosmiczne i Satelitarne w latach 2016 – 2019
 • Sekretarz zarządu Oddziału Electron Devices Polskiej Sekcji IEEE w latach 2015-2018
 • Wiceprzewodniczący zarządu Oddziału Electronics Packaging Polskiej Sekcji IEEE w latach 2015-2019
 • Przewodniczący zarządu Oddziału Electron Devices Polskiej Sekcji IEEE w latach 2019-2020
 • Przewodniczący zarządu połączonych oddziałów Electron Devices i Electronics Packaging Polskiej Sekcji IEEE od 2021 roku
 • Członek Rady IMAPS Poland od 2019 roku
 • Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN od 2020 roku
 • Członek Zespołu Stałego NCN w latach 2018-2019

Nagrody i wyróżnienia:

 • Ponad 20 Nagród Rektora macierzystej Uczelni
 • Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej
 • 2 Nagrody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalarskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

WE
15.04.2022
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 15.04.2022
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 15.04.2022