Nagroda dla informatyków

 Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do XIX edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych.

 

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:

 1. teoretyczne aspekty informatyki

 2. zastosowania informatyki.

 

Fundacja Kościuszkowska, w porozumieniu z Kapitułą ustala wysokość nagrody, nie mniejszą niż 50 000 zł w każdej kategorii.

 

Nagroda może zostać przyznana wyłącznie osobom, które:

 • posiadają obywatelstwo polskie lub są stałymi rezydentami na terenie Polski,

 • nie są laureatami w żadnej z kategorii wcześniejszych edycji Nagrody,

 • w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego termin składania zgłoszeń do konkursu nie ukończyły 35 roku życia, przy czym granica ta ulega przedłużeniu o czas, jaki osoba zgłaszana do konkursu przebywała przed ukończeniem 35 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym,

 • w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami w instytucji naukowo-badawczej na terenie Polski; lub  w ciągu 24 miesięcy poprzedzających termin składania podań uzyskały tytuł zawodowy lub stopień naukowy jako pracownicy, studenci lub doktoranci w takiej instytucji.

 

Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej na formularzu znajdującym się pod linkiem https://form.jotform.com/forms5000/Nagroda_Lipskiego_formularz. Do zgłoszenia należy dołączyć wyłącznie w formie elektronicznej:

 • życiorys naukowy kandydata (CV),

 • kopię strony paszportowej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie lub status stałego/długoterminowego rezydenta w Polsce,

 • krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych,

 • listę publikacji badawczych, patentów i wdrożonych systemów informatycznych,

 • elektroniczne kopie najważniejszych publikacji, patentów i linków do wdrożonych systemów informatycznych (nie więcej niż 5),

 • opinię (list rekomendacyjny) pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki. Opinia powinna zawierać ocenę wkładu kandydata do publikacji współautorskich (sformułowania typu: „był inicjatorem”, „wkład wszystkich autorów jest porównywalny” itp.).    

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są  do 31 marca 2023 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 czerwca 2023 r.

Pytania prosimy kierować do sekretarza Kapituły Celiny Imielińskiej, adres email: celina.imielinskaatgmail.com.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

  

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
27.02.2023
Wprowadzenie:
N.Szymanska 27.02.2023
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 27.02.2023