Zasady oraz kryteria rekrutacji

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wymagane jest przedłożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu inżyniera lub licencjata lub ukończenia jednolitych studiów magisterskich.
 2. Po studiach pierwszego stopnia na Wydziale Elektrycznym uzyskuje się tytuł inżyniera. Po studiach drugiego stopnia na Wydziale Elektrycznym uzyskuje się tytuł magistra inżyniera.
 3. Kandydaci na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia będą przyjmowani w ramach limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego,
 4. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat rejestruje się elektronicznie za pomocą systemu IRK.
 5. Uniwersytet Morski w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji,
 6. Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki w pierwszej kolejności. Kandydaci muszą spełniać wymagania zdrowotne do studiowania na Uniwersytecie Morskim w Gdyni,
 7. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego kandydat jest zobowiązany złożyć deklaracja wyboru dla osób przyjętych na więcej niż jeden kierunek.
 8. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia, odwołanie składa się za pośrednictwem WKR,
 9. Podstawą przyjęcia odwołania przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez WKR,
 10. W rekrutacji dodatkowej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie rankingu.
 11. Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych pobiera się opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty ustala rektor.
 12. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli zostaną uruchomione studia, na które przeprowadzono rekrutację. Jeżeli studia nie zostaną uruchomione opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona.

 

Kryteria rekrutacji na studia I stopnia

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego:

Wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi sumę wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z uwzględnieniem współczynników wagowych podanych TUTAJ

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 18.12.2018