Projekty Badawcze

A coefficient of voltage energy efficiency (CoeffVoltEff)

Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Gnaciński, prof. UMG

Konkurs: FY2019 IAMU AAS Research Project, International Association of Maritimie Universities, lata realizacji – 2019-2020

Partnerzy:

 • Uniwersytet Morski w Gdyni (partner wiodący),
 • National University “Odessa Maritime Academy” (Ukraina),
 • Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (Portugalia)
 • Shanghai Maritime University (Chiny)

Budżet projektu: 59 940.00 USD

Skład zespołu projektowego z Uniwersytetu Morskiej w Gdyni:

 • dr hab. inż. Piotr Gnaciński, prof. UMG
 • prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
 • dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. UMG
 • dr inż. Damian Hallmann
 • dr inż. Marcin Pepliński
 • mgr inż. Mariusz Górniak
 • mgr inż. Andrzej Piłat

Głównym celem projektu było opracowanie narzędzia do oceny i monitorowania wpływu zaburzeń jakości napięcia na straty mocy w okrętowych silnikach indukcyjnych. Zaproponowano nowy syntetyczny współczynnik jakości napięcia – współczynnik efektywności energetycznej napięcia (coefficient of voltage energy efficiency). Jego opis matematyczny sformułowano na podstawie analizy poszczególnych składowych strat w silnikach indukcyjnych, przyjęcia parametrów silników i ich obciążania oraz zastosowania odpowiedniej aproksymacji. Współczynnik zweryfikowano doświadczalnie dla silników o różnych właściwościach oraz zaproponowano jego wartość rekomendowaną i długotrwale dopuszczalną w celu implementacji w odnośnych normach i przepisach. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych na statku szkolno-badawczym UMG Horyzont II oraz wyniki monitoringu jakości energii elektrycznej na różnych jednostkach  z punktu widzenia nowego współczynnika. Wskazano czynniki, które mają znaczący wpływ na straty mocy w morskich silnikach indukcyjnych.

 1. Gnaciński P., Mindykowski J., Pepliński M., Tarasiuk T., Costa J. D, Assunção M., Silveira L., Zakharchenko V., Drankova A., Mukha M., Xiao-Yan Xu., Coefficient of voltage energy efficiency, IEEE Access, 8, 2020, pp. 75043-75059.
 2. Gnaciński P., Tarasiuk T., Mindykowski J., Pepliński M., Górniak M., Hallmann D, Piłat A., Power quality and energy-efficient operation of marine induction motors, IEEE Access, 8, 2020, pp. 152193-152203.
 3. Gnaciński P., Mindykowski J., Tarasiuk T., Peliński M., Górniak M., Hallmann D.,  Piłat A., Zakharchenko V., Drankova A., Mukha M., Costa J. D., Assunção M., Silveira L, Wei Ruan, Xiao-Yan Xu, IAMU 2019 Research Project (No 20190202) Innovative technology for improvement routine ship operations (A coefficient of voltage energy efficiency),  Tokyo, Japan, 2020, International Association of Maritime Universities (IAMU), ISBN: 978-4-907408-33-6.

Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, program Regionalna Inicjatywa Doskonałości MNiSW, 2019-2022

Uczestnicy projektu: pracownicy Wydziału Elektrycznego UMG

Modernizacja bazy badawczej Wydziału Elektrycznego; szkolenie językowe dla pracowników; warsztaty z zakresu przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych; tworzenie nowych zespołów badawczych; publikacje naukowe; udział pracowników Wydziału Elektrycznego w międzynarodowych konferencjach naukowych; staże realizowane przez nauczycieli akademickich w innych ośrodkach naukowych; seminaria prowadzone przez wybitnych naukowców z innych ośrodków.

 1. P. Górecki, K. Górecki, R. Kisiel, M. Myśliwiec: Thermal parameters of monocrystalline GaN Schottky diodes. IEEE Transactions Electron Devices, Vol. 66, No. 5, 2019, pp. 2132-2138.
 2. P. Górecki, K. Górecki: Modelling dc characteristics of the IGBT module with thermal phenomena taken into account. 13th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering IEEE CPE POWERENG 2019, Sonderborg, 2019, paper SF-001201.
 3. K. Górecki, J. Dąbrowski: Modelling properties of solar cells irradiated from different lighting sources. 13th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering IEEE CPE POWERENG 2019, Sonderborg, 2019, paper SF-001643.
 4. M. Janicki, T. Torzewicz, P. Ptak, T. Raszkowski, A. Samson, K. Górecki: Parametric Compact Thermal Models of Power LEDs. Energies, 2019, Vol. 12, No. 9, 1724, doi: 10.3390/en12091724
 5. P. Górecki, K. Górecki: Modelling a Switching Process of IGBTs with Influence of Temperature Taken into Account. Energies, 2019, Vol. 12, No. 10, 1894, doi: 10.3390/en12101894.
 6. K. Górecki, J. Zarębski, P. Górecki, P. Ptak: Compact thermal models of semiconductor devices – a review. International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 65, No. 2, 2019, pp. 151-158.
 7. K. Górecki, K. Detka: Influence of power losses in the inductor core on characteristics of selected dc-dc converters. Energies, 2019, Vol. 12, No. 10, 1991, doi: 10.3390/en12101991
 8. K. Górecki, P. Ptak: Investigations of influence of properties of PCB on thermal and optical parameters of the LED module. Proceedings of the 26th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES, Rzeszów, 2019, pp. 273-277.
 9. P. Górecki, K. Górecki: Modelling a half-bridge dc-dc converter including the IGBT module with thermal phenomena taken into account. Proceedings of the 26th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES, Rzeszów, 2019, pp. 278-282.
 10. M. Janicki, Ł. Starzak, T. Torzewicz, P. Ptak, K. Górecki: Thermal characterisation of colour power LEDs. Proceedings of the 26th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES, Rzeszów, 2019, pp. 283-286.

Elektrotermiczny uśredniony model przełącznika diodowo-tranzystorowego z tranzystorem IGBT do analizy przetwornic DC-DC

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Górecki, konkurs Preludium NCN, 2019-21

Opracowanie elektrotermicznego uśrednionego modelu przełącznika diodowo-tranzystorowego z tranzystorem IGBT do analizy przetwornic DC-DC.

 1. P. Górecki: Application of the Averaged Model of the Diode-transistor Switch for Modelling Characteristics of a Boost Converter with an IGBT, International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 66, no. 3, 2020, pp. 555-560.
 2. K. Górecki, P. Górecki: Compact electrothermal model of laboratory made GaN Schottky diodes, Microelectronics International (IF=0,758), Vol. 37, No. 2, pp.  95-102, 2020.
 3. P. Górecki, K. Górecki: Electrothermal Averaged Model of a Diode-Transistor Switch Including IGBT and a Rapid Switching Diode, Energies (IF=3,004), Vol. 13, No. 12, art. number: 3033, 2020. 
 4. P. Górecki, D. Wojciechowski: Accurate Computation of IGBT Junction Temperature in PLECS, IEEE Transactions on Electron Devices (IF=2,917), Vol. 67, No. 7, pp. 2865-2871, 2020. 
 5. P. Górecki, K. Górecki: Analysis of the Usefulness Range of the Averaged Electrothermal Model of a Diode-Transistor Switch to Compute the Characteristics of the Boost Converter, Energies (IF=3,004), Vol. 14, art. number: 154, 2021. 
 6. P. Górecki, A. Bielecka, D. Wojciechowski: Wpływ złożoności biblioteki termicznej tranzystora IGBT w programie PLECS na dokładność wyznaczania temperatury jego wnętrza, Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 2, No. 97, 2021, pp. 16-19.

Research on New Obstacle Avoidance Algorithms for Ships (NOAA)

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Lazarowska,  FY2018 IAMU YAS Research Project, International Association of Maritimie Universities, 2018

Celem projektu było opracowanie i weryfikacja algorytmów służących do wyznaczania bezpiecznej, optymalnej trajektorii statku w sytuacji kolizyjnej na morzu. W ramach projektu zaimplementowano opracowane deterministyczne i heurystyczne algorytmy planowania trajektorii statku, opracowano system weryfikacji algorytmów na statku, przeprowadzono weryfikację algorytmów przez badania symulacyjne w środowisku MATLAB z zastosowaniem rzeczywistych sytuacji nawigacyjnych zarejestrowanych na statku badawczo-szkoleniowym Horyzont II. Przeprowadzone badania symulacyjne potwierdziły skuteczność zastosowanych algorytmów w rozwiązywaniu problemu planowania trajektorii statku. Analiza osiągniętych wyników weryfikacji algorytmów pozwala stwierdzić, że opracowane algorytmy planowania trajektorii statku nadają się do zastosowania w systemie wspomagania decyzji lub systemie sterowania statku bezzałogowego i że ich zastosowanie przyczyni się do osiągnięcia bezpieczniejszej i bardziej ekologicznej żeglugi.

 1. Lazarowska A., Research On New Obstacle Avoidance Algorithms For Ships, Proceedings of the 19th Annual General Assembly (AGA) of the International Association of Maritime Universities (IAMU), Barcelona, Spain, October 17-19, (2018), pp 434-441.
 2. Lazarowska A., “Verification of Ship's Trajectory Planning Algorithms Using Real Navigational Data”, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 13, No. 3, (2019), pp 559–564.

 3. Lazarowska A., Discrete Artificial Potential Field Approach to Mobile Robot Path Planning”, Proceedings of the 10th IFAC Symposium on Intelligent Autonomous Vehicle (IAV 2019), Gdansk, Poland, July 3-5, IFAC-PapersOnLine, (2019), pp 277–282.

 4. Lazarowska A., “Research on algorithms for autonomous navigation of ships”, WMU Journal of Maritime Affairs, (2019), pp 1–18, https://doi.org/10.1007/s13437-019-00172-0.

 5. Lazarowska A., “IAMU 2018 Research Project (No. YAS201801) Technology for Safer and Greener Shipping (Research on New Obstacle Avoidance Algorithms for Ships (NOAA))”, Tokyo, Japan, 2019, International Association of Maritime Universities (IAMU), ISBN: 978-4-907408-30-5.


  

Assessing the potential of future maritime applications in the context of VDE (VHF Data Exchange System) JERICHO-VDES

Partner wiodący: European Space Agency

Program: Advanced Research in Telecommunications Systems 20 - Integrated Applications Promotion (ESA ARTES 20 - IAP)

Numer umowy: ESA Contract No. 4000120084/17/NL/NR

Skład konsorcjum:

 • creoTECH Instruments S.A. (lider konsorcium)
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Excodus sp. z o.o.
 • Instytut Łączności – PIB

Skład zespołu projektowego z Akademii Morskiej w Gdyni:

 • mgr inż. Marcin Waraksa (Work Package Manager: WP02 Services Definition)

Budżet projektu: 150 000,00€ brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych AMG:  40 000,00€ netto (49 200,00€ brutto)

Wartość dofinansowania: 100%

Termin realizacji projektu: Maj 2017– Kwiecień 2018

System Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS) jest od kilku lat uznanym i efektywnym narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz jej monitorowania przez autoryzowane instytucje, wymaganym stosownym ustawodawstwem międzynarodowym jako obowiązkowe wyposażenie jednostek morskich podlegających Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (International Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS). Wraz z rosnącą rolą systemu AIS oraz nowymi wymaganiami stawianymi głównie przez administracje morskie, straże przybrzeżne oraz marynarki wojenne krajów posiadających własną infrastrukturę do agregacji i przetwarzania danych AIS na przestrzeni lat rozbudowano podstawowe funkcjonalności systemu AIS o nowe usługi, takie jak:

 • wprowadzenie transponderów klasy B instalowanych na jednostkach nie objętych konwencją SOLAS
 • monitoring rzeczywistego oznakowania nawigacyjnego (AtoN – Aids-to-Navigation)
 • implementacja wirtualnego oznakowania nawigacyjnego
 • wyposażenie radiopław EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) w nadajniki AIS (EPIRB-AIS)
 • wdrożenie transponderów AIS-SART

Innym, ważnym aspektem rozwoju systemu AIS stała się lawinowo rosnąca liczba binarnych dedykowanych wiadomości aplikacyjnych (Application Specific Messages - ASM) nie związanych bezpośrednio z podstawową funkcjonalnością systemu definiowaną w rekomendacjach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union - ITU) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego  (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA).

Powyższe urządzenia i wiadomości doprowadziły do znacznego obciążenia interfejsu radiowego systemu AIS (VHF Data Link – VDL)  mającego destrukcyjny wpływ na stabilność działania systemu. Rosnące obciążenie VDL stało się bezpośrednią podstawą podjęcia prac nad definicją nowego systemu wymiany danych w morskim paśmie VHF. Trwający proces, mający za zadanie doprowadzenie, z jednej strony, od odciążenia VDL systemu AIS, a z drugiej do zapewnienia cyfrowej wymiany danych w trybie dupleksowym w relacjach ląd – statek, statek – statek czy też statek – satelita. Proces ten doprowadził on do powstania koncepcji systemu VHF Data Exchange System (VDES), którego integralną częścią stanie się system AIS.

Proponowany system wymiany danych w morskim paśmie VHF ma zintegrować funkcjonalność systemu AIS, ASM oraz VDE (VHF Data Exchange) jak i realizować w/w funkcje z wykorzystaniem segmentu satelitarnego. Wobec powyższego w VDES definiuje się dwa segmenty: naziemny (lądowy i statkowy) VDES-TER oraz satelitarny VDES-SAT. Istotą VDES jest realizacja zadań wynikających z wyodrębnienia dedykowanych wiadomości aplikacyjnych (ASM) z systemu AIS oraz stworzenie interfejsu wymiany danych pomiędzy statkami oraz statkami a służbami nadzoru i monitorowania ruchu morskiego. Główne wymagania które VDES musi spełniać przedstawiono poniżej:

 • Ochrona integralności AIS VDL - dotychczasowe kanały VHF AIS1 i AIS2 (87B oraz 88B – 161,975MHz i 162,025MHz odpowiednio)
 • Zwiększenie liczby monitorowanych transponderów statkowych będących w zasięgu poprzez przeniesienie komunikacji niekrytycznej oraz ASM do dedykowanych kanałów częstotliwościowych
 • Zwiększenie szybkości transmisji danych w morskim paśmie VHF oraz poprawę efektywności ASM poprzez łączenie kanałów przyległych

System VDES umożliwi dalszy rozwój aplikacji związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem i ochroną żeglugi, ochroną środowiska morskiego i poprawą efektywności transportu morskiego. Wprowadzenie VDES umożliwi opracowanie i wdrożenie nowych usług implementujące koncepcję e-Nawigacji oraz szeregu innych usług dedykowanych.

Cel projektu: Celem projektu JERICHO-VDES jest opracowanie studium wykonalności i przygotowanie planu wdrożenia dwóch usług implementowanych, w będącym w fazie definicji segmencie kosmicznym systemu wymiany danych w morskim paśmie VHF - VHF Data Exchange System (VDES). W ramach projektu zdefiniowano i zaproponowano do wdrożenia dwie usługi:

 • Promulgacja wiadomości MSI (z uwzględnieniem obszarów podbiegunowych – w szczególności tzw. „przejścia północnego”)
 • Koordynacja operacji poszukiwawczo-ratowniczych poprzez wymianę schematów poszukiwań w rejonie operacji SAR

Prace projektowe – w szczególności specyfikacja wymagań użytkowników końcowych proponowanych usług, oraz ich późniejsza weryfikacja – były prowadzone we współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ochronę żeglugi morskiej.


Modelowanie właściwości elektrycznych i cieplnych tranzystorów IGBT oraz modułów elektroizolowanych z tymi tranzystorami

Kierownik projektu dr inż. Paweł Górecki, program Diamentowy Grant MNiSW, 2017-21

Opracowanie elektrotermicznych skupionych modeli tranzystorów IGBT i modułów z tymi tranzystorami na potrzeby komputerowej analizy układów elektronicznych w programie SPICE.

 1. P. Górecki, K. Górecki, J. Zarębski: Modelling the temperature influence on dc characteristics of the IGBT, Microelectronics Reliability (IF=1,589), Vol. 79, 2017, pp. 96-103. 
 2. P. Górecki, K. Górecki, Influence of thermal phenomena on characteristics of components of the IGBT module, Proceedings of 21st European Microelectronics and Packaging Conference EMPC 2017, 2017, paper 174.  
 3. P. Górecki, K. Górecki, Non-linear compact thermal model of IGBTs, Proceedings of 41st International Conference IMAPS-CPMT Poland 2017, 2017, paper 114.  
 4. P. Górecki, K. Górecki: Influence of thermal phenomena on dc characteristics of the IGBT, International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 64, No. 1, 2018, pp. 71-76.  
 5. P. Górecki, K. Górecki, J. Zarębski: Thermal model of the IGBT module, Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, Vol. 1033, 2018, Article number 012001. 
 6. K. Górecki, P. Górecki: A new form of the Non-Linear Compact Thermal Model of the IGBT, Proceedings of IEEE 12th International Conference of Compatibility and Power Electronics and Power Engineering CPE Powereng 2018, Doha, 2018.  
 7. P. Górecki: Investigation of the Influence of Thermal Phenomena on Dynamic Parameters of the IGBT, Proceedings of the 25th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2018, Gdynia, 2018, pp. 243-247.  
 8. P. Górecki, K. Górecki, Modelling Influence of Temperature on the Switching Process of IGBTs, 24th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems Therminic, Sztokholm, 2018, pp. 1-6.   
 9. P. Górecki, K. Górecki: Modelling a Switching Process of IGBTs with Influence of Temperature Taken into Account, Energies (IF=3,004), Vol. 12, No. 10, article number: 1 894, 2019. 
 10. K. Górecki, P. Górecki, J. Zarębski: Measurements of parameters of the thermal model of the IGBT module, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurements (IF=4,016), Vol. 68, No. 12, pp. 4864-4875, 2019. 
 11. P. Górecki: Ocena przydatności modeli firmy Infineon do modelowania tranzystorów IGBT, Przegląd Elektrotechniczny, R. 95, nr 10, 2019, 134-137. 
 12. P. Górecki, K. Górecki: Modelling dc characteristics of the IGBT module with thermal phenomena taken into account, Proceedings of 13th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), 2019. 
 13. P. Górecki, K. Górecki: Modelling a half-bridge dc-dc converter including the IGBT module with thermal phenomena taken into account, Proceedings of the 25th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2019, Rzeszów, 27.06-29.06.2019 
 14. K. Górecki, P. Górecki: Non-linear compact thermal model of the IGBT dedicated to SPICE, IEEE Transactions on Power Electronics (IF=6,153), Vol. 35, No. 12, pp. 13420-13428, 2020. 
 15. K. Górecki, P. Górecki: Investigations Properties of Selected Methods of Measurements of Thermal Parameters of the IGBT, 27th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2020, online, 25-27.06.2020. 
 16. P. Górecki, K. Górecki, J. Zarębski: Accurate Circuit-Level Modelling of IGBTs with Thermal Phenomena Taken into Account, Energies (IF=3,004), Vol. 14, No. 9, Art. No. 2372, 2021.

 

  

SAT-AIS-PL Phase A

Partner wiodący: European Space Agency

Program: Polish Industry Incentive Scheme – PLIIS

Numer umowy: ESA Contract No. 4000116953/16/NL/CBi

Skład konsorcjum:

 • Creotech Instruments S.A. (lider konsorcium)
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Centrum Badań Kosmicznych – PAN
 • Instytut Łączności – PIB
 • Hertz Systems Sp. z o.o.
 • Atos Polska S.A.
 • Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.

Skład zespołu projektowego z Akademii Morskiej w Gdyni:

 • mgr inż. Marcin Waraksa (Work Package Manager: WP2200.2 SAT-AIS Receiver)
 • dr inż. Piotr Kaczorek
 • dr inż. Krzysztof Januszewski

Budżet projektu: 200 000,00€ brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych AMG:  24 754,00€ netto (30 447,42€ brutto)

Wartość dofinansowania: 100%

Termin realizacji projektu: Marzec 2016 – Lipiec 2017

Projekt ma na celu opracowanie, zbudowanie oraz umieszczenie na orbicie okołoziemskiej polskiego satelity systemu AIS wraz z naziemną stacją telemetrii, śledzenia i kontroli satelity TT&C (Telemetry, Tracking and Control) oraz interfejsem umożliwiającym dystrybucję, pozyskanych przez satelitę, danych do zdefiniowanych użytkowników końcowych.

Na SAT-AIS-PL składać się będzie satelita o masie około 40 kg z odbiornikiem sygnałów z transponderów AIS zainstalowanych na jednostkach morskich, transceivera systemu VDES (VHF Data Exchange System), naziemna stacja łączności, centrum kontroli lotu i sterowania oraz terminal danych AIS, który będzie udostępniany użytkownikom końcowym. Wszystkie naziemne elementy infrastruktury systemu zostaną zlokalizowane w Polsce.

Podstawowym zadaniem, za które bezpośrednio odpowiadają pracownicy KTM, jest projekt i realizacja satelitarnego odbiornika AIS oraz transceivera systemu VDES – stanowiący główny ładunek na pokładzie projektowanego satelity. Dodatkowo pracownicy KTM będą zaangażowani w opracowanie systemów łączności między satelitą a stacją naziemną oraz innymi, związanymi z planowaniem misji kosmicznej, zadaniami.

 1. Roman Wawrzaszek, Marcin Waraksa, Maciej Kalarus, Grzegorz Juchnikowski, Tomasz Górski: Detection and Decoding of AIS Navigation Messages by a Low Earth Orbit Satellite, Aerospace Robotics III, Ed. Jerzy Sasiadek; Springer International Publishing 2018-11-12 s.45-62
 2. Marcin Waraksa, Jerzy Żurek: Analiza obciążenia interfejsu radiowego, po stronie odbiornika, w segmencie satelitarnym systemu AIS, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne; SIGMA NOT 2017 nr 6 s.384-387 CD-ROM

 

  

Future applications of the Satellite AIS System for Polish defence, security and public safety institutions POL SAT-AIS pre-feasibility study

Partner wiodący: European Space Agency

Program: Polish Industry Incentive Scheme – PLIIS

Numer umowy: ESA Contract No. 4000110818/14/NL/Cbi

Skład konsorcjum:

 • Instytut Łączności – PIB (lider konsorcium)
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Centrum Badań Kosmicznych – PAN

Skład zespołu projektowego z Akademii Morskiej w Gdyni:

 • mgr inż. Marcin Waraksa (Technical Manager)

Budżet projektu: 29 550,00€ brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych AMG:  8 100,00€ netto (9 963,00€ brutto)

Wartość dofinansowania: 100%

Termin realizacji projektu: Kwiecień 2014 – Czerwiec 2014

W dn. 01.05.2013 konsorcjum w składzie Instytut Łączności PIB (lider konsorcjum), Akademia Morska w Gdyni oraz Centrum Badań Kosmicznych złożyło wniosek projektowy w ramach programu ESA Polish Industry Incentive Scheme. W marcu 2014 przyznano grant w/w konsorcjum na realizację od 01.04.2014 projektu POL-SAT-AIS (wstępne studium wykonalności) i na dalsze prace nad polskim segmentem satelitarnym AIS. Studium to zostało pozytywnie zaopiniowane przez ESA  oraz przez Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce, które podjęły decyzję o kolejnym etapie prac pod nazwą SAT-AIS-PL i zleceniu ich konsorcjum przemysłowo-naukowemu, którego liderem od lutego 2015 roku jest spółka Creotech Instruments S.A.

W ramach Polskiej Inicjatywy SAT-AIS, we współpracą z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) pracownicy Katedry Telekomunikacji Morskiej realizują (w ramach konsorcjum Instytut Łączności, Akademia Morska w Gdyni oraz Centrum Badań Kosmicznych) wstępne studium wykonalności mające na celu stworzenie polskiego satelity (wraz z infrastrukturą naziemną - stacja TT&C - Telemetry, Tracking, and Command) zdolnego do detekcji i transmisji danych ze statkowych transponderów AIS. Przedmiotem opracowania jest satelita wyposażony w odbiorniki AIS, jak i dodatkowe instrumenty obserwacji Ziemi (radar o syntetycznej aperturze, środki obserwacji optycznej – zarówno w paśmie widzialnym, jak i w pasmie podczerwonym). Koniczność wyposażenia satelity w dodatkowe urządzenia obserwacji Ziemi wynika z koniczności weryfikacji sytuacji zobrazowania ruchu morskiego. Aktywność ta ma ogromne walory edukacyjne zarówno w zakresie uczestnictwa i prowadzenia projektów satelitarnych zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi narzucanymi przez ESA oraz organizacji i ożywienia tzw. przemysłu kosmicznego w Polsce

 1. Marcin Waraksa, Jerzy Żurek: Satelitarny segment systemu Automatycznej Identyfikacji Statków, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania; SIGMA NOT 2014 nr 8 s.12-14

Charakterystyki energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych - modelowanie i narzędzia analizy

Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, konkurs Sonata Bis, 2013-2018

Wykonawcy:

 • dr inż. Piotr Jankowski,
 • dr inż. Mirosław Dereszewski,
 • dr Jarosław Nowak,
 • mgr inż. Mariusz Górniak,
 • mgr inż. Andrzej Piłat,
 • mgr inż. Mariusz Szweda

Celem projektu badawczego była kompleksowa analiza charakterystyk energii elektrycznej i zjawisk zachodzących w mikrosieciach okrętowych, jak również opracowanie i weryfikacja eksperymentalna modeli wybranych systemów i podsystemów okrętowych. Dodatkowo opracowano autorski algorytm zarządzania jakością energii elektrycznej w mikrosieciach okrętowych w stanach awaryjnych. Realizacja tak postawionych zadań wymagała przeprowadzenia pogłębionych analiz i badań eksperymentalnych w warunkach laboratoryjnych i, przede wszystkim, na statkach. W tym celu wykonawcy zbudowali oryginalne stanowisko badawcze, przenośne laboratorium do pomiaru charakterystyk energii elektrycznej, jednocześnie z pomiarem przechyłów i przegłębień jednostki pływającej i chwilowej prędkości obrotowej wybranych prądnic i silników. Następnie opracowali bibliotekę autorskich programów do przeprowadzenia różnorodnych analiz zarejestrowanych przebiegów, w tym metodę identyfikacji parametrów sygnałów o modulowanej amplitudzie i częstotliwości chwilowej. W kolejnym kroku zaplanowano i zrealizowano kilka serii badań eksperymentalnych na trzech statkach: HORYZONT II, DAR MŁODZIEŻY i IMOR, w standardowych warunkach eksploatacyjnych, jak również kontrolowanych eksperymentów. Ostatecznie zrealizowano dziesięć rejsów badawczych i prób w porcie (najdłuższy trwał ponad jeden miesiąc).

Do najważniejszych rezultatów projektu można zaliczyć: określenie czynników wpływających na zmiany amplitudy napięcia i częstotliwości chwilowej w mikrosieciach okrętowych, opracowanie metody ich identyfikacji oraz propozycja opisu matematycznego, opracowanie i weryfikacja eksperymentalna modeli wybranych systemów i podsystemów okrętowych o różnym stopniu złożoności, w tym uwzględniających fluktuacje częstotliwości chwilowej, opracowanie i weryfikacja eksperymentalna założeń algorytmu zarządzania jakością energii elektrycznej na statkach w stanach awaryjnych. Rezultaty projektu badawczego niewątpliwie wpłyną na metody kontroli i modelowania mikrosieci okrętowych. Należy dodać, że w tym drugim przypadku nowo powołany zespól badawczy pojął już bliską współpracę z polskim przemysłem stoczniowym.

 1. Tomasz Tarasiuk, Angular Frequency Variations at Microgrids and its Impact on Measuring Instruments Performance. IET Generation, Transmission & Distribution, vol 10, 2016, s. 3234-3240.
 2. Tomasz Tarasiuk, Mariusz Górniak, Load Sharing in Ship Microgrids under Nonsinusoidal Conditions – Case Study. IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 32, 2017, s. 810-819.
 3. Tomasz Tarasiuk, Mariusz Górniak, Simple Method of Fundamental Reactive Power Measurement for ASIC Application. IET Generation, Transmission & Distribution, vol 11, 2017, s. 2393 –2402.
 4. Monaaf D. A. Al- Falahi, Tomasz Tarasiuk, Shantha Gamini Jayasinghe, Zheming Jin, Hossein Enshaei, Josep M. Guerrero, AC Ship Microgrids: Control and Power Management Optimization. Energies, vol. 11(6), 2018, s. 1-20
 5. Wenzhao Liu, Tomasz Tarasiuk, Mariusz Gorniak, Mehdi Savaghebi, Juan C. Vasquez, Chun-Lien Su, Josep M. Guerrero, Power Quality Assessment in Shipboard Microgrids Under Unbalanced and Harmonic AC Bus Voltage, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 55, no. 1, 2019, s. 765-775.
 6. Wenzhao Liu, Tomasz Tarasiuk, Chun-Lien Su, Mariusz Gorniak, Mehdi Savaghebi, Juan Carlos Vasquez, Josep M. Guerrero., An Evaluation Method for Voltage Dips in a Shipboard Microgrid Under Quasi-Balanced and Unbalanced Voltage Conditions, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 66 , no. 10, 2019, pp. 7683 – 7693. 

Uzyskanie patentów krajowych i międzynarodowych na metody i układy do pomiaru parametrów cieplnych elementów elektronicznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, program Patent-Plus, 2012-2019

Uczestnicy projektu:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
 • dr inż. Kalina Detka
 • dr inż. Małgorzata Godlewska
 • dr inż. Paweł Górecki

W ramach projektu przygotowano opisy czterech wynalazków i złożono je w Urzędzie Patentowym RP oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym  (EPO)

 1. Górecki K., Zarębski J.: Sposób i układ do pomiaru rezystancji termicznej tranzystora polowego mocy z izolowaną bramką. Zgłoszenie patentowe nr P400744, 2012-09-12. Patent nr 223757 przyznany 2016-02-22
 2. Górecki K., Zarębski J., Detka K.: Sposób i układ do pomiaru własnej i wzajemnej rezystancji termicznej w dławiku. Zgłoszenie patentowe nr P402223, 2012-12-24. Patent nr 225429, przyznany 2016-03-07.
 3. Górecki K., Zarębski J., Górecki P.: Sposób i układ do pomiaru rezystancji termicznej tranzystora bipolarnego mocy z izolowaną bramką. Zgłoszenie patentowe nr P403813, 2013-05-09. Patent nr 224783 przyznany 2016-07-04.
 4. Górecki K., Zarębski J., Rogalska M.: Sposób i układ do pomiaru własnych i wzajemnych rezystancji termicznych transformatora. Zgłoszenie patentowe nr P404668, 2013-07-12. Patent nr 225751, przyznany 2016-12-07.
 5. Górecki K., Zarębski J., Detka K., Rogalska M.: Sposób i układ do pomiaru własnych wzajemnych rezystancji termicznych elementu indukcyjnego”. Europejskie zgłoszenie patentowe EP 13460073 z dnia 2013-11-08.

  

EfficienSea - Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea

Partner wiodący: European Union

Program: Baltic Sea Region Programme 2007-2013 (Projekt strategiczny i flagowy w programie)

Numer umowy: Contract No. 013

Skład konsorcjum:

 • Danish Maritime Authority (lider konsorcium)
 • Swedish Maritime Administration
 • Swedish Transport Agency
 • SSPA Sweden
 • Chalmers University of Technology
 • Finnish Transport Agency
 • Aalto University, School of Science and Technology
 • Kymenlaakso University of Applied Sciences
 • Norwegian Coastal Administration
 • County Council of Moere and Romsdal
 • Estonian Maritime Administration
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Instytut Łączności – PIB
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Urząd Morski w Gdyni

Skład zespołu projektowego z Akademii Morskiej w Gdyni:

 • dr inż. Jerzy Żurek (kierownik projektu z ramienia Akademii Morskiej w Gdyni)
 • mgr inż. Marcin Waraksa (zastępca kierownika projektu z ramienia Akademii Morskiej w Gdyni)

Budżet projektu: 7 691 870,00€

Wartość wydatków kwalifikowanych AMG:  285 522,00€ brutto

Wartość dofinansowania: 85%

Termin realizacji projektu: Październik  2008 – Styczeń 2012

Cel Projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. Projekt obejmuje zagadnienia związane z zapewnieniem wydajnego i bezpiecznego, a tym samym, zrównoważonego transportu na Morzu Bałtyckim (m.in. edukację, planowanie przestrzenne, elektroniczną nawigację morską, analizę ryzyka i oceny zagrożeń, dynamiczne zarządzanie kryzysem).

Długoterminowe skutki projektu przewidziane są w następujący sposób:

 1. morski transport pasażerski i towarowy na Morzu Bałtyckim, powinien być bezpieczny i trwały w przyszłości. Aby to osiągnąć należy zminimalizować obciążenia nawigatorów i VTS operatorów jak i zmaksymalizować efektywność żeglugi morskiej
 2. zwiększenie kapitału ludzkiego w przemyśle morskim, ponieważ przemysł potrzebuje specjalistów w celu utrzymania i zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności ruchu statków morskich w przyszłości.

Najważniejsze zadania zrealizowane przez Katedrę Telekomunikacji Morskiej w poszczególnych liniach zadaniach (Worka Package - WP):

WP1 Project management and administration

 • Współpraca z Kierownictwem Projektu w zakresie zarządzania oraz koordynowania realizacją zadań wewnątrz instytucji partnerskiej
 • Okresowa wymiana doświadczeń oraz reprezentowanie instytucji macierzystej na spotkaniach Management Board.

WP3 Competence and recruitment challenges

 • Realizacja zadań mająca na celu wykonania mapowania morskiego sektora gospodarki krajowej
 • Negocjacje umowy konsorcjalnej umożliwiającej stworzenie i prowadzenie wspólnego, międzynarodowego kierunku studiów (poziom magisterski) dynamicznie reagującego na zapotrzebowanie przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej.

WP4 e-Navigation

 • Określenie wymagań dla usług e-Nawigacji w zakresie jakości oraz minimalnej przepustowości łącza radiowego niezbędnej do zapewnienia ich dostępności w obszarze morza Bałtyckiego
 • Przygotowanie oraz realizacja dwóch kampanii pomiarowych (obszary Zatoki Gdańskiej, polskiego wybrzeża oraz cieśnin duńskich) z wykorzystaniem jednostki badawczej m/v Horyzont II
 • Badanie możliwości zastosowania dostępnych systemów oraz środków łączności na potrzeby e-Nawigacji (badane systemy: systemy łączności mobilnej 2G/3G; WiMax Mobile; Irydium; VHFData)
 • Analiza oraz prezentacja wyników pomiarów podczas konferencji „E-Navigation Underway 2012 - From a Bird's Perspective (2012-01-18 do 20; m/v Crown Seaways)
 • Publikacja wyników badań w formie artykułu pt. "Analiza pomiarów jakości i dostępności sieci komórkowych na morzu" – Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 4 2012r.

WP5 Vessel traffic data and maritime planning

 • Określenie metodologii definiowania zasięgu działania systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS)
 • Współpraca w zakresie przygotowania stosownych analiz numerycznych bazujących na modelach propagacyjnych zatwierdzonych przez ITU
 • Współpraca w zakresie zdefiniowania wymagań technicznych aplikacji wizualizującej zasięgi radiowe stacji bazowych systemu AIS – EAVDM
 • Przygotowanie oraz przeprowadzenie testów wersji alfa oraz beta aplikacji EAVDM w środowisku wirtualnym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Linux.

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.06.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 23.06.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 10.09.2021