Komputerowe Systemy Sterowania

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów elektroautomatyków, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektrotechniki w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektrotechnika o profilu ogólnoakademickim (KSS I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektryków i elektroautomatyków, projektantów, serwisantów i eksploatatorów układów, urządzeń i systemów elektrotechnicznych w zakładach produkcyjnych i usługowych, w szczególności związanych z gospodarką morską.
Absolwent kierunku elektrotechnika o profilu ogólnoakademickim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy, diagnostyki i projektowania układów i systemów elektrotechnicznych, mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów elektrotechnicznych, elektrycznych napędów okrętowych, analizy i diagnostyki typowych systemów elektrotechnicznych, planowania, realizacji i analizy wyników eksperymentu, w tym wykonania niezbędnych pomiarów, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, eksploatacji układów i systemów elektrotechnicznych, w szczególności napędów elektrycznych i systemów elektroenergetycznych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, podstaw programowania i projektowania układów cyfrowych, w tym układów mikroprocesorowych oraz zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Matematyka 18 26
Fizyka 20 15
Informatyka 15
Inżynieria materiałowa 8
Geometria i grafika inżynierska 8 8
Teoria obwodów 15 22
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 10

Semestr II

Matematyka 18 26
Fizyka 15
Informatyka 15
Inżynieria materiałowa 10
Teoria obwodów 15 23
Metrologia 15 15
Elektronika i energoelektronika 15
Podstawy automatyki 15

Semestr III

Język angielski 20
Matematyka 10
Metody numeryczne 8 8
Teoria obwodów 15
Teoria pola elekromagnetycznego 8 8
Metrologia 15
Maszyny elektryczne 22
Elektronika i energoelektronika 15 15
Podstawy automatyki 22 15
Technika cyfrowa 15 8

Semestr IV

Język angielski 20
Maszyny elektryczne 15
Elektronika i energoelektronika 8 15
Elektroenergetyka 15
Technika mikroprocesorowa 22 15 8
Mechanika i mechatronika 8 10
Technika cyfrowa 15
Automatyzacja syst. energetycznych 15
Sterowniki programowalne 15 15
Urządzenia i układy automatyki 8

Semestr V

Język angielski 20
Elektronika i energoelektronika 10
Elektroenergetyka 10
Aparaty i urządzenia elektryczne 15
Napęd elektryczny 15
Technika wysokich napięć 15
Automatyzacja syst. energetycznych 10
Sterowniki programowalne 8
Sieci komputerowe 8 15
Programowanie komputerów 8 10
Komputerowe wspomaganie obliczeń inż. 15 15
Cyfrowe układy sterowania 8 10 8
Urządzenia i układy automatyki 15
Technika przeciwdziałania zakłóceniom 8 10

Semestr VI

Język angielski 20
Aparaty i urządzenia elektryczne 15
Napęd elektryczny 22
Technika wysokich napięć 10
Wizualizacja procesów sterowania 8 8
Przetwarzanie i przesyłanie sygnałów 15 10
Systemy kontrolno-pomiarowe 8
Inżynieria sterow. ukł. przekształtnikowymi 8 15 8
Komputerowe systemy operacyjne 8
Pracownia problemowa 15

Semestr VII

Język angielski 20
Ekonomia i zarządzanie 20
Własność intelektualna i prawo pracy 10
Systemy kontrolno-pomiarowe 15
Komputerowe sieci przemysłowe 15 15
Komputerowe systemy operacyjne 15
Technika iskrobezpieczeństwa 8 10
Systemy łączności cyfrowej 15 10
Układy kondycjonowania energii elektrycz. 8 10
Seminarium problemowe 10

Semestr VIII

Język angielski 20
Przedmiot humanistyczny I 10
Seminarium dyplomowe 15
Praca dyplomowa * 30
Mikroprocesorowe układy pomiarowe 8 10
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 22.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 26.05.2019