Elektronika Morska

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja są przygotowani zarówno do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów radioelektroników, jak również do podejmowania zadań inżynierskich z zakresu elektroniki i telekomunikacji w przedsiębiorstwach pracujących na potrzeby gospodarki morskiej oraz regionu.

Absolwent studiów I stopnia kierunku elektronika i telekomunikacja o profilu praktycznym (EM I stopień) posiada kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowiskach inżynierów elektroników, projektantów układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych w zakładach produkcyjnych i usługowych. Jednocześnie przy spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatorów urządzeń radiowych, uzyskuje kwalifikacje uprawniające do pełnienia na statku morskim funkcji oficera radioelektronika drugiej klasy, posiadając kompetencje zgodne z wymaganiami Konwencji STCW IMO na poziomie operacyjnym.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Elektronika i telekomunikacja o profilu praktycznym posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i projektowania analogowych układów elektronicznych, w tym układów mikrofalowych, również analizy i syntezy układów i systemów cyfrowych oraz mikroprocesorowych. Posiada także wiedzę i umiejętności  w zakresie modelowania i komputerowej analizy układów elektronicznych, projektowania i eksploatacji morskich i lądowych urządzeń radiokomunikacyjnych, projektowania i eksploatacji sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych, projektowania i eksploatacji morskich i lądowych systemów radiokomunikacyjnych, analizy i projektowania mikroprocesorowych systemów sterowania oraz automatyzacji systemów okrętowych, projektowania układów do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów kontrolno – pomiarowych, eksploatacji systemów operacyjnych i informatycznych, zastosowań technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów, projektowania i eksploatacji systemów antenowych a także eksploatacji urządzeń elektronawigacyjnych i radionawigacyjnych.

Wykaz realizowanych przedmiotów z podziałem na semestry.
Oznaczenia: W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, P - projekt

Semestr / przedmiot W C L P

Semestr I

Ekonomia i zarządzanie 20
Technologia informacyjna 8 10
Matematyka 18 27
Fizyka (wspólnie z I sem. E) 20 15
Metodyka programowania 15
Teoria obwodów i sygnałów 8 15
Materiały i elementy 8 10
Miernictwo elektroniczne 15
Grafika inżynierska 8
Szkolenie BHP 4

Semestr II

Język angielski 15
Matematyka 18 27
Probabilistyka i procesy losowe 8 15
Fizyka 15
Metodyka programowania 8 15
Teoria obwodów i sygnałów 14 8
Elementy półprzewodnikowe 15 15
Miernictwo elektroniczne 15

Semestr III

Język angielski 15
Teoria pola elektromagnetycznego 15 15
Teoria obwodów i sygnałów 15
Projektowanie i konstrukcja urządzeń 15
Elementy półprzewodnikowe 15
Optoelektronika 15
Analogowe układy elektroniczne 10 10
Technika cyfrowa 22 7
Technika mikroprocesorowa 8
Podstawy telekomunikacji 15

Semestr IV

Język angielski 15
Techniki obliczeniowe 8 15
Projektowanie i konstrukcja urządzeń 10 8
Optoelektronika 10
Analogowe układy elektroniczne 12 12
Technika cyfrowa 15
Technika mikroprocesorowa 15
Zawansowane metody programowania 15 15
Podstawy przetwarzania sygnałów 15
Technika radiowa 8
Systemy operacyjne 8 15

Semestr V

Język angielski 20
Symulacje komputerowe 8 15
Analogowe układy elektroniczne 15
Technika mikroprocesorowa 15 8
Podstawy przetwarzania sygnałów 15 8
Sieci komputerowe 15 15
Podstawy automatyki 15 10
Systemy radiokomunikacji morskiej 15
Mikroelektronika 15
Półprzewodnikowe przyrządy mocy 15

Semestr VI

Język angielski 20
Technika mikrofalowa 15 7
Systemy i sieci telekomunikacyjne 15
Pracownia problemowa 15
Elementy i układy b.w.cz. 8
Anteny i propagacja fal 15
Systemy radiokomunikacji morskiej 15
Półprzewodnikowe przyrządy mocy 10
Zasilanie urządzeń elektronicznych 15
Elementy i układy b.w.cz. 10

Semestr VII

Język angielski 20
Przedmiot humanistyczny I (Socjologia) 10
Własność intelektualna i prawo pracy 10
Seminarium problemowe 10
Anteny i propagacja fal 10 8
Zasilanie urządzeń elektronicznych 10
Morskie systemy kontrolno-pomiarowe 8 10
Urządzenia radiokomunikacyjne 22
Przepisy radiokomunikacyjne 15
Elementy i układy b.w.cz. 10
Systemy i urządzenia nawigacyjne 8 10
Urządzenia elektronawigacyjne 8 10

Semestr VIII

Język angielski 15
Seminarium dyplomowe 15
Urządzenia radiokomunikacyjne 22
Automatyzacja systemów okrętowych 15 10
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy na statku 8
Wprowadzenie:
P.Kaczorek 25.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 22.05.2019