Rekrutacja na studia III stopnia (Studia doktoranckie)

Warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2018/2019

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub tytuł równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone przez uczelnię. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z obowiązującymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich.

Przyjęcia na studia doktoranckie odbywają się w terminie do 1 października każdego roku. W przypadkach indywidualnych, za zgodą rektora, przyjęcie może nastąpić w innym terminie.

Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją Doktorską Studium Doktoranckiego. Warunkiem przyjęcia jest wcześniejsze uzgodnienie z przyszłym promotorem, że podejmuje się opieki naukowej oraz wstępne określenie tematyki doktoratu. Od decyzji Komisji istnieje możliwość odwołania się do dziekana Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni.

Kandydat na studia doktoranckie składa w wyznaczonym terminie oraz miejscu następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. 3 fotografie,
 4. kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,
 5. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub studiów I-go i II-go stopnia,
 6. zaświadczenia o znajomości języków obcych w przypadku gdy kandydat takie posiada,
 7. deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny nauki,
 8. absolwenci szkół wyższych za granicą składają oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju,
 9. dowód wniesienia opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie w wysokości 85 zł,
 10. inne, potwierdzające:
  - udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, itp.,
  - pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, itp.

 

WZORY DOKUMENTÓW

 

TERMINY REKRUTACJI NA STUDIACH DOKTORANKICH STACJONARNYCH 2018/2019

od 07.05.2018 r. -  zgłoszenia elektroniczne

11.06.2018 r. – 16.07.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, w pokoju C256

19.07.2018 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

25.07.2018 r. – ostateczny termin składania oryginałów dyplomów (odpisów dyplomu)

27.07.2018 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

Rekrutacja dodatkowa (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

 

II TURA REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE

02.08.2018 r. – 14.09.2018 r.- przyjmowanie kompletu dokumentów w godz. wskazanych na stronie internetowej

17.09.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

 

Rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie odbędą się we wrześniu 2018r. w terminie podanym na stronie internetowej.

 

Podstawa prawna:
Uchwała Nr 122/XVI Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 26 kwietnia 2018r.

http://bip.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/122.pdf

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Barzowska 26.06.2018