Kształcenie

Kształcenie na Wydziale Elektrycznym

Wydział Elektryczny prowadzi studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie. Kształcenie studentów realizowane jest na dwóch nowoczesnych kierunkach: Elektronika i telekomunikacja oraz Elektrotechnika, przygotowując wykwalifikowane kadry inżynierskie dla potrzeb szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Należy pod tym rozumieć kształcenie zarówno kadry oficerskiej na statki jak i wysoko wyspecjalizowanego personelu lądowego.

Na obu kierunkach studiów inżynierskich studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności. Są to odpowiednio: Elektronika Morska, Systemy i Sieci Teleinformatyczne oraz Elektroautomatyka Okrętowa i Komputerowe Systemy Sterowania. Ukończenie studiów na tych specjalnościach umożliwia, oprócz uzyskania dyplomu inżyniera, zdobycie świadectwa Radioelektronika II klasy lub dyplomu Elektroautomatyka okrętowego. Kształcenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami konwencji STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Absolwenci studiów pierwszego stopnia znajdują pracę zarówno na statkach morskich, jak i w przedsiębiorstwach specjalizujących się w projektowaniu, instalacji i serwisie okrętowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Rys. 1. Struktura studiów pierwszego stopnia na Wydziale Elektrycznym

Studia magisterskie na obu wymienionych kierunkach są prowadzone łącznie w pięciu specjalnościach: Elektroautomatyka, Komputerowe systemy sterowania, Systemy i sieci teleinformatyczne, Układy i systemy optoelektroniczne i mikrofalowe oraz Elektronika i automatyka morska. Absolwenci tych specjalności są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami z zakresu projektowania, konstrukcji i diagnostyki urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących na statkach morskich oraz w innych segmentach gospodarki morskiej. Wielu absolwentów Wydziału Elektrycznego jest właścicielami lub udziałowcami przedsiębiorstw specjalizujących się w obsłudze okrętowych instalacji i urządzeń elektronicznych i elektrycznych lub pracownikami tych firm (pełniąc w nich często funkcje kierownicze). Ukończenie łącznie studiów pierwszego stopnia na specjalności Elektronika morska oraz studiów drugiego stopnia na specjalności Elektronika i automatyka Morska pozwala na zdobycie dyplomu Elektroautomatyka okrętowego.

Od lutego 2017 roku zostaną uruchomione studia magisterskie na kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Są to studia międzyuczelniane prowadzone wspólnie przez Politechnikę Gdańską, Akademię Morską w Gdyni, Akademię Marynarki Wojennej. Na Wydziale Elektrycznym prowadzona będzie specjalizacja Morskie systemy satelitarne i kosmiczne.

Rys. 2. Struktura studiów drugiego stopnia na Wydziale Elektrycznym

Wysokiej jakości kształcenia sprzyja troska pracowników Wydziału Elektrycznego o nowoczesne wyposażenie bazy laboratoryjnej, niezbędnej do zdobycia przez studentów pożądanych umiejętności praktycznych. Wydział posiada łącznie 36 pomieszczeń laboratoryjnych, a w nowym roku akademickim, dzięki wsparciu Unii Europejskiej, w roku 2015 zostało oddanych do użytku 6 nowych pomieszczeń laboratoryjnych wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt służący do realizacji zajęć praktycznych z zakresu: Techniki mikrofalowej, Optoelektroniki, Systemów łączności morskiej, Kompatybilności elektromagnetycznej, Odnawialnych źródeł energii, Sieci komputerowych, Sterowników programowalnych i Systemów pomiarowych.

Wydział Elektryczny prowadzi także studia doktoranckie w dwóch dyscyplinach naukowych: Elektronika oraz Elektrotechnika. Doktoranci prowadzą prace naukowe z zakresu elementów i układów elektronicznych, metrologii, energoelektroniki, metod automatycznego sterowania ruchem statku, metod wspierania decyzji nawigatora zapewniających unikanie kolizji na morzu.

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku a studia niestacjonarne 4 lata. Absolwent po ich ukończeniu otrzymuje dyplom inżyniera.

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku a studia niestacjonarne 2 lata. Absolwent po ich ukończeniu otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 lata, mieszczą się w obszarze wiedzy w zakresie nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinach naukowych: elektronika i elektrotechnika, w następujących specjalnościach naukowych: energoelektronika, kompatybilność elektromagnetyczna, maszyny elektryczne, elektroautomatyka okrętowa, elektronawigacyjne systemy sterowania, metrologia elektryczna, jakość energii elektrycznej, podstawy elektroniki, elementy elektroniczne, technologia elektroniczna, elektronika przemysłowa, modelowanie i analiza układów elektronicznych, technika mikrofalowa, laserowa i plazmowa, elektronika kwantowa, optoelektronika, modelowanie i pomiary przyrządów półprzewodnikowych, systemy wspomagania decyzji.

Treści nauczania na wszystkich poziomach studiów są na bieżąco aktualizowane, aby zapewnić studentom i doktorantom dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu prowadzonych zajęć. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia wspólnie z Wydziałową Komisją ds. Programów Studiów co roku przedstawiają Radzie Wydziału propozycje zmian w planach studiów uwzględniające potrzeby pracodawców oraz obserwowane zmiany w tendencjach rozwojowych dyscyplin naukowych, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
06.03.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 06.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 22.11.2017