Komunikat Dziekana dot. organizacji zajęć na WE

 


Komunikat Dziekana w sprawie organizacji zajęć dla studentów Wydziału Elektrycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


W dniu 8.09.2020r. zostały opublikowane przez Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wytyczne dotyczące organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Najważniejszym punktem w przedstawionej organizacji zajęć jest przyjęcie przez naszą Uczelnię mieszanego (hybrydowego) modelu kształcenia. 

Wydział Elektryczny stosując się do tych wytycznych, wypracował plan organizacji zajęć, który uwzględnia specyfikę Wydziału i wychodzi naprzeciw najważniejszej, w obecnej sytuacji epidemiologicznej, potrzebie zachowania bezpieczeństwa i zdrowia studentów oraz pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu jak najlepszych warunków studiowania i utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania.

Władze Wydziału dołożą wszystkich możliwych starań, aby zajęcia przeprowadzane na Wydziale Elektrycznym spełniały wszystkie wymagania obowiązującego reżimu sanitarnego i uwzględniały zalecenia i wytyczne MNiSW, MGMŻŚ i GIS.

Organizacja zajęć w semestrze zimowym ma zapewnić zmniejszenie liczby osób jednocześnie przebywających na terenie Wydziału. Temu celowi służy zorganizowanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w taki sposób, że w danym dniu określona liczba studentów będzie miała tylko zajęcia zdalne albo tylko zajęcia w murach Uczelni. W przypadku wyżej wymienionych studiów studenci zostaną pogrupowani rocznikami w zależności od liczebność i specyfiki zajęć na poszczególnych latach studiów. 


W formie stacjonarnej (na terenie Uczelni) będą realizowane wszystkie zajęcia laboratoryjne i zajęcia w-f, a dla studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia także wybrane zajęcia ćwiczeniowe.

Na studiach stacjonarnych zostaną wyodrębnione dwie grupy studentów o podobnej liczebności. Pierwszą grupę stanowić będą studenci studiów pierwszego stopnia studiujący na semestrze pierwszym i trzecim kierunków elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja oraz informatyka. W przypadku tej grupy zajęcia w formie stacjonarnej planuje się przeprowadzić w dwa dni tygodnia, a w pozostałe dni tygodnia studenci tej grupy będą mieli zajęcia zdalne.

Drugą grupę stanowić będą studenci studiów pierwszego stopnia studiujący na semestrze piątym i siódmy oraz wszyscy studenci studiów drugiego stopnia. W przypadku tej grupy zajęcia w formie stacjonarnej planuje się przeprowadzić w trzy dni tygodnia, a w pozostałe dni tygodnia studenci tej grupy będą mieli zajęcia zdalne.

W przypadku studiów stacjonarnych obowiązuje zasada, że w danym dniu tygodnia w murach Uczelni mogą przebywać studenci tylko grupy pierwszej lub studenci grupy drugiej.


Na studiach niestacjonarnych zostaną wyodrębnione trzy grupy studentów. Pierwszą grupę stanowić będą wszyscy studenci studiów drugiego stopnia studiujący na kierunku elektrotechnika oraz elektronika i telekomunikacja. Drugą grupę stanowić będą studenci studiów pierwszego stopnia kierunku elektrotechnika, natomiast trzecią grupę stanowić będą studenci studiów pierwszego stopnia kierunku elektronika i telekomunikacja.

W przypadku studiów niestacjonarnych obowiązuje zasada, że w piątki mogą odbywać się tylko zajęcia zdalne, natomiast w pozostałe dni zajazdów, tj. soboty lub niedziele, w systemie rotacyjnym zajęcia stacjonarne lub zdalne. W tej grupie na Uczelni, w dni sobota lub niedziela, będą mogli przebywać tylko studenci tylko z jednej grupy.

 

 


Zajęcia zdalne będą realizowane przy wykorzystaniu platformy Teams w terminach zgodnych z opublikowanym planem zajęć.


Przedstawiony plan organizacji zajęć, tak jak w swoim komunikacje przedstawił Pan Prorektor ds. Kształcenia, zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.


Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek lub innych środków chroniących oczy, nos i usta na terenie całego Wydziału z wyjątkiem pomieszczeń pracowniczych.


 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Natalia Szymańska
14.09.2020
Wprowadzenie:
N.Szymanska 14.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
N.Szymanska 17.09.2020