Uczelniane

WNIOSKI STYPENDIALNE W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

Uprzejmie informuję, że studenci mogą składać wnioski o przyznanie świadczeń w semestrze letnim 2020/2021 w Wydziałowej Komisji Stypendialnej do dnia 22.03.2021 r.  Wnioski można także przesłać w formie elektronicznej z podpisem (skan)  na adres: stypendiaatwe.umg.edu.pl

Dyżury WKS zostaną ustalone w lutym. Semestr letni rozpoczyna się 01.03.2021 r.

mgr Joanna Maliszewska (Przewodnicząca WKS WE)

 

W dniu 17.11.2020 r. został opublikowany ostateczny ranking studentów WE, którzy otrzymają stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Decyzje stypendialne będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie 18.11.-20.11. (studenci nie odsyłają podpisanej decyzji) .

Wypłaty stypendiów zostaną zrealizowane na początku grudnia.

mgr Joanna Maliszewska (Przewodnicząca WKS WE)

 

W dniu 10.11. 2020 r. została opublikowana propozycja rankingowa studentów WE ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym 2020/2021, sporządzona na podstawie wniosków złożonych do 20 października 2020 r. Ranking znajduje się na dole strony w plikach do pobrania.

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dn. 19.09.2019 r. § 33 w terminie 7 dni od ogłoszenia propozycji list rankingowych, studenci którzy złożyli wnioski, są zobowiązani sprawdzić, czy zostali umieszczeni na liście oraz czy obliczona dla nich ilość punktów jest prawidłowa, a stwierdzone rozbieżności wyjaśnić z WKS.

Stypendium Rektora otrzymuje nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów, którzy na liście rankingowej osiągnęli najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zał. nr 9 do niniejszego regulaminu. 

Średnia ocen niższa niż 3,80 przyznaje się 0 punktów. 

Średnia ocen 3,80 lub wyższa- liczba punktów z tytułu średniej nie niższej niż 3,80 ustala się wg wzoru PSO=(SO-3)x15, 

gdzie:

PSO-oznacza punkty uzyskane za średnią ocen,

SO-oznacza średnią ocen studenta.

Wszelkie uwagi oraz rozbieżności dot. ilości punktów proszę kierować na adres email: stypendiaatwe.umg.edu.pl 

Joanna Maliszewska (Przewodnicząca WKS WE)

 

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW w roku akademickim 2020/2021

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów UMG w semestrze zimowym 2020/2021 można składać  w Wydziałowej Komisji Stypendialnej w terminie: od  1.10.2020 r. do  20.10.2020 r. w pokoju C-53.

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

03.10.2020 r. (sobota) 10:00 - 12:00

05.10.2020 r. (poniedziałek) 13:00 - 15:00

06.10.2020 r. (wtorek) 10:30 -12:30

10.10.2020 r. (sobota) 10:00 - 12:00

12.10.2020 r. (poniedziałek) 08:00 - 10:00

14.10.2020 r. (środa) 09:00 - 11:00

17.10.2020 r. (sobota) 10:00 - 12:00

20.10.2020 r. (wtorek) 10:00 - 12:00  OSTATNI DYŻUR WKS

 

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

  • stypendium socjalnego (wniosek zał. nr 2 + zał. nr 1),
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (wniosek zał. nr 7 + zał. nr 1),
  • stypendium Rektora (wniosek zał. nr 8 + zał. nr 1),
  • zapomogę (wniosek zał. nr 10 + zał. nr 1).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.

 

Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

http://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-4019

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021   -    wynosi:       

                             stypendium socjalne wyższe        od      0    -    686,40 zł  netto

                             stypendium socjalne niższe          od      686,41   -   1051,70 zł  netto

 

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3.244 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej).

Rekomendujemy, aby studenci wnioski o ww. zaświadczenie składali do ośrodków pomocy społecznej za pośrednictwem systemu ePUAP.

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

 

Wydział Elektryczny   -   pokój   C-53 (parter)
e-mail: stypendiaatwe.umg.edu.pl
tel. (58) 55-86-326 (tylko podczas dyżurów)
Opiekunem WKS jest Prodziekan ds. Morskich i Promocji dr inż. Karol Korcz
 
 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Joanna Maliszewska
08.01.2021
Wprowadzenie:
K.Detka 08.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
J.Maliszewska 08.01.2021