Uczelniane

W gablocie Wydziałowej Komisji Stypendialnej opublikowana została propozycja listy rankingowej studentów WE ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, sporządzona na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Regulaminem  do 20.10.2019 r.

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej
na rok akademicki 2019/2020

Od 1 października 2019 roku wszedł w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Rektor (...) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi dla osoby w rodzinie 528,00 zł.

W związku z powyższym należy dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny po przeprowadzonym na wniosek studenta wywiadzie środowiskowym w celu udzielenia pomocy.

 

Drodzy Studenci,

w załączniku znajduje się nowy Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 19 września 2019 r. wraz z nowymi wnioskami.

Dyżury WKS w semestrze zimowym 2019/2020:

Wnioski o pomoc materialną dla studentów WE będą przyjmowane w następujących dniach w pokoju C-53 (proszę o pobieranie nowych wniosków z załączników) :

05.10.2019 r. (sobota) 10:00 - 12:00
07.10.2019 r. (poniedziałek) 13:00 - 15:00
08.10.2019 r. (wtorek) 11:00 - 13:00
12.10.2019 r. (sobota) 09:00 - 11:00
14.10.2019 r.  (poniedziałek) 13:00 - 15:00
16.10.2019 r.  (środa) 08:00 - 09:00
19.10.2019 r.  (sobota)

08:00 - 10:00

21.10.2019 r.  (poniedziałek) 14:00 - 15:00 (dodatkowy dyżur na doniesienie brakujących dokumentów)
23.10.2019 r.  (środa) 09:00 - 11:00 (dodatkowy dyżur na doniesienie brakujących dokumentów)
25.10.2019 r.  (piątek) 08:00 - 09:00 (dodatkowy dyżur na doniesienie brakujących dokumentów)

 

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW - POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora
 • zapomogę.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu: sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż padanego wyżej. Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.
 
Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020   -    wynosi:       

                             stypendium socjalne wyższe        od      0    -    686,40 zł  netto

                             stypendium socjalne niższe          od      686,41   -   1050 zł  netto

                                                                             

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Obwieszczenie Prezesa Glównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wysokości przeciętnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309)   przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. -   2715 zł.
 
Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów UMG w semestrze zimowym 2019/2020 można składać  w Wydziałowej Komisji Stypendialnej w terminie: od  1.10.2019 r. do  20.10.2019 r.
 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik nr 8 + potwierdzenie średniej);
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia (zgodnie z załacznikiem nr 9)
 • Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1)

Uwaga: O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

  STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (Załącznik nr 2) w tym dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta (zgodnie z Załącznikiem nr 3),
 • Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1)

Wysokość dochodu na członka rodziny studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi:

 • stypendium wyższe:  0  - 686,40 zł 
 • stypendium niższe  686,41 - 1050 zł 

 

*Uwaga: należy uwzględnić wszystkie rodzaje dochodu studenta i/lub członka jego rodziny

*Student jest zobowiązany samodzielnie wypełnić punkt V  Załącznika nr 2 (Dane dotyczące studenta i członków jego rodziny)

*Student z dochodem poniżej 528 zł do wniosku dołącza zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (§25 pkt.1 Regulaminu świadczeń dla studentów UMG)

*Zgodnie z aktualnymi przepisami prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości nie przysługuje z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 7 + orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
 • Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1)

UWAGA: Zgodnie z regulaminem studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku kontynuuje naukę na drugim kierunku nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów oraz o przyznanie stypendium Rektora można składać w pokoju C-53 w godzinach dyżurów WKS.

 

Wydział Elektryczny   -   pokój   C-53 (parter)
e-mail: stypendiaatwe.umg.edu.pl
tel. (58) 55-86-326 (tylko podczas dyżurów)
Opiekunem Wydziałowej Komisji Stypendialnej jest Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Wiesław Citko

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Joanna Retzlaff
08.05.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 08.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
W.Citko 13.11.2019