Misja i cele strategiczne

PODSTAWY STRATEGII ROZWOJU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

Przedstawiona w niniejszym dokumencie strategia rozwoju Wydziału Elektrycznego wpisuje się w strategię rozwoju Uniwersyetu Morskiego w Gdyni zatwierdzoną uchwałą Senatu, założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030), którą warunkuje i określa Zintegrowana Polityka Unii Europejskiej oraz Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015-2030. Strategia jest zgodna z misją uczelni, w której „ Uniwersytet Morski w Gdyni, prowadząc badania naukowe, istotnie wzbogaca wiedzę związaną z eksploatacją systemów technicznych w gospodarce morskiej, a kształcąc studentów – przygotowuje na najwyższym poziomie kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom gospodarki morskiej i nowoczesnego transportu morskiego. Wychodząc naprzeciw potrzebom regionu oraz całej gospodarki Wydział kształtuje pośród swoich studentów postawy, które cechuje przedsiębiorczość oraz poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Wydział Elektryczny zabiera głos doradczy i opiniotwórczy w sprawach gospodarki morskiej, kształcenia kadr morskich oraz bezpieczeństwa transportu morskiego. Naczelnymi wartościami Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu w Gdyni są: prawda i rzetelność w nauce i kształceniu, ścisłe powiązanie procesu kształcenia z potrzebami praktyki, innowacyjność oraz otwartość”.

PRIORYTETAMI WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO SĄ:

 • Doskonalenie systemu studiów poprzez podnoszenie jakości kształcenia, aktualizowanie programów kształcenia, oferowanie nowych kierunków i specjalności, oraz umiędzynarodowienie oferty.
 • Dążenie do podniesienia kategorii naukowej Wydziału w systemie oceny parametrycznej.
 • Zwiększenie udziału Wydziału w transferze wiedzy do gospodarki, kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz komercjalizacji wyników badań.
 • Rozwój naukowy pracowników Wydziału, zapewniający utrzymanie posiadanych już uprawnień naukowych oraz uzyskanie nowych.
 • Udział w międzynarodowych konsorcjach naukowych oraz zaangażowanie w międzynarodową wymianę nauczycieli akademickich

CELE STRATEGICZNE WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

W zgodzie z przywołanymi wyżej dokumentami celami strategicznymi Wydziału Elektrycznego są:

I. W zakresie kształcenia

 1. Umocnienie pozycji Wydziału Elektrycznego, jako wiodącego ośrodka akademickiego prowadzącego kształcenie i szkolenia kadr morskich w zakresie elektrotechniki, automatyki, informatyki i elektroniki morskiej.
 2. Elastyczne reagowanie na potrzeby rynku pracy i dostosowywanie efektów kształcenia i programów studiów do potrzeb krajowych i globalnych pracodawców, tak aby maksymalizować szanse absolwentów na rynkach pracy.
 3. Uruchomienie nowych kierunków studiów oraz specjalności będących reakcją na zmieniające się potrzeby i wyzwania rynku pracy.
 4. Doskonalenie jakości i efektywności procesu kształcenia.
 5. Wprowadzanie procedur i procesów w pełni uwzględniających podmiotowość studentów oraz ich potrzeb w zakresie pełnego rozwoju zawodowego, rozwoju osobowości i potencjału intelektualnego oraz zapewnienie im możliwości realizacji w zakresie sportu i turystyki.
 6. Kształcenie na kierunkach przygotowujących do pracy na morzu zgodnie ze standardami międzynarodowymi potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami administracji morskiej. Doskonalenie unikatowego modelu kształcenia, w którym dla studentów kierunków przygotowujących do pracy na morzu praktyki na statkach szkoleniowo-badawczych uczelni są kluczowym elementem zdobywania umiejętności oraz kompetencji zawodowych i społecznych.
 7. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia poprzez wymianę nauczycieli akademickich z zagranicznymi uczelniami partnerskimi, intensyfikację wymiany studentów w ramach programu ERASMUS.
 8. Rozwijanie współpracy z armatorami oraz innymi przedsiębiorstwami w celu zapewnienia studentom Wydziału Elektrycznego szerokich możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych.
 9. Poprawa atrakcyjności wizerunku Wydziału Elektrycznego jako wydziału kształcącego absolwentów przygotowanych do sprostania wymaganiom rynku pracy zarówno na lądzie jak i na morzu.
 10. Wzrost liczby publikacji, których autorami lub współautorami są studenci Wydziału Elektrycznego.

 

II. W zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

 1. Dążenie do uzyskania uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektronika.
 2. Intensyfikacja współpracy z gospodarką, tak aby znacząco zwiększyć udział Wydziału Elektrycznego w transferze wiedzy i wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki w zakresie systemów elektroenergetycznych, systemów automatyki przemysłowej i okrętowej, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych.
 3. Uzyskanie znaczącego wzrostu udziału projektów naukowo-badawczych oraz badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków NCN, NCBiR i programów europejskich.
 4. Podniesienie kategorii Wydziału Elektrycznego na wyższy poziom w systemie oceny parametrycznej.
 5. Intensyfikacja współpracy naukowej z uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi oraz przedsiębiorstwami poprzez udział w klastrach i konsorcjach naukowych i rozwojowych w roli koordynatora lub partnera.
 6. Wykorzystanie statków szkolnych Uniwersytetu w Gdyni, a także Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami w Iławie – Kamionce do prowadzenia badań naukowych przez pracowników Wydziału Elektrycznego w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich i krajowych.
 7. Wzrost liczby pracowników Wydziału Elektrycznego uzyskujących kolejne stopnie naukowe, tytuły naukowe oraz dyplomy morskie.

III. W zakresie rozwoju infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej

1. Rozwijanie infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej uczelni w celu prowadzenia kształcenia i badań na najwyższym poziomie poprzez:

–  modernizację oraz budowę nowych laboratoriów,

– zakupy aparatury badawczej i dydaktycznej,

– zakupy i budowę symulatorów.

2. Pozyskanie nowych pomieszczeń przeznaczonych dla celów dydaktycznych i naukowych.

IV. W zakresie systemu zarządzania oraz zapewnienia stabilności ekonomicznej Wydziału Elektrycznego

 1. Wdrożenie kolejnych funkcjonalności systemu elektronicznego dziekanatu.
 2. Prowadzenie cyklicznych spotkań dziekana z pracownikami Wydziału, będących forum wymiany opinii między pracownikami i władzami Wydziału.
 3. Wykorzystanie różnorodnych mechanizmów pozyskiwania środków pozabudżetowych na rozwój Wydziału.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI W KADENCJI 2016 – 2020

Dążąc do osiągnięcia wymienionych wyżej celów strategicznych, Wydział Elektryczny zamierza realizować w latach 2016 – 2020 następujące cele cząstkowe:

 1. Zwiększenie liczby wykładów w języku angielskim w celu przygotowania się do uruchomienia anglojęzycznej specjalności studiów.
 2. Opracowanie anglojęzycznych programów dedykowanych dla studentów przebywających na Wydziale w ramach europejskich programów wymiany studentów (np. ERASMUS).
 3. Przygotowanie programów anglojęzycznych studiów w co najmniej jednej specjalności.
 4. Zatrudnianie na Wydziale co najmniej 3 profesorów zagranicznych w oparciu o umowy cywilnoprawne.
 5. Przygotowanie projektów modernizacji i rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej Wydziału w celu uzyskania środków finansowych w ogłaszanych różnego rodzaju konkursach europejskich, krajowych i regionalnych.
 6. Dążenie do zwiększenia przychodów z działalności badawczej, badawczo-rozwojowej, eksperckiej i doradczej w budżecie Wydziału.
 7. Prowadzenie polityki kadrowej Wydziału, w taki sposób, aby każdy nowy asystent miał opiekuna naukowego.
 8. Wprowadzenie mechanizmów zachęcających pracowników naukowo-dydaktycznych do publikowania w periodykach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR).
 9. Wprowadzenie zachęt i wsparcia organizacyjnego ze strony kierowników katedr do składania przez pracowników Wydziału wniosków o finansowanie projektów naukowo-badawczych lub badawczo-rozwojowych ze środków NCN, NCBiR lub innych źródeł krajowych i zagranicznych.
 10. Wsparcie organizacyjne dla pracowników ubiegających się o uzyskanie stopni naukowych, tytułu naukowego lub w zdobywaniu dyplomów morskich.
 11. Wzrost liczby osób uzyskujących na Wydziale stopnie naukowe lub tytuł naukowy. Do 2020 roku przewiduje się uzyskanie przez pracowników Wydziału Elektrycznego: 8 stopni naukowych doktora, 8 stopni naukowych doktora habilitowanego oraz 3 tytułów naukowych profesora.
 12. Zintensyfikowanie współpracy z innymi ośrodkami akademickimi regionu w  celu zwiększenia potencjału naukowego Wydziału, zwiększenia zdolności pozyskiwania środków na badania oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej.
 13. Przygotowanie bazy pytań na egzamin dyplomowy dla wszystkich poziomów studiów, kierunków i specjalności.

                                                                                                                                                 Dziekan Wydziału Elektrycznego

                                                                                                                                                   prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

K. Detka
06.03.2017
Wprowadzenie:
K.Detka 06.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
D.Bezpalska 15.11.2019